รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1551505050049นางสาวชลธิชา กุลวิวัฒน์
2551505050015นายปิยชน บาฮาเดอร์ซิงห์
3551505050031นางสาวอาภิดา ขลิบสุวรรณ
4551505050056น.ส.กมลชนก วนิชรันดร
5551505050171นางสาวรุจิรา ปรีชาธรรมยุทธ
6551505050213นายวันชนะ พิลึก
7551505050304นางสาวชุติมน บัวสุวรรณ
8551505050296นายณัฐวุฒิ สมจารี
9551505050379นางสาวสราลี สุขพิชญกานต์
10551505050395นายศรัณยู รุ่งเจริญไพศาล
11551505050403นางสาวสุพิชชา ธรรมสุวรรณ์
12551505050429นางสาวสุชาวดี กิจเกษตรสถาพร
13551505050445นางสาวณัฏฐณิชา ศิริปัญญา
14551505050460นายฐากรภ์ เกรียงเกษมศักดิ์
15551505050023นางสาวระวีวรรณ มิตรณรงค์
16551505050494นายศรายุธ เสริมวิชิตชัย
17094850505022นายสมวิชา วิไลพรสถิตย์กุล