รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1529050500519นางสาววิภาวี อยู่เย็น
2551505050130นายณัฐพจน์ ลือชาทร
3529050500188นางสาวกรปภา พิศวิลัย
4529050500261นางสาวศรีกุลณัฐ แก้วกอง
5529050500311นางสาวกนกกาญจน์ ยาแก้ว
6529050500021นางสาวชุลีพร กังสุกุล
7529050500279นางสาวเพชรี อิ่มด้วยสุข
8529050500063นางสาวภัทรภรณ์ น้อยสำแดง
9529050500329นางสาวกานต์พิสชา เปลี่ยนเพ็ง
10529050500162นางสาวมุกดา เส็งจีน
11529050500047นายพิชิตชัย นพนาคีพงษ์
12529050500469นายกฤษฏิ์ เกิดกอบ
13529050500477นางสาวจิราพร ฮกเซ้ง
14529050500097นายอัสฟาร์ แวมิง