รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1566051210029นายณรงค์ศักดิ์ กลิ่นจันทร์กลั่น
2566051210060นายสายฟ้า พุ่มสุข
3566051200038นายจักรพงศ์ นวลอินทร์
4566051210011นายชาญภาวุฒิ มิตรเกษม
5566051200103นางสาวพรพิมล จันทร์น้อย
6566051200046นางสาวจุฑามาศ ปราบพล
7566051210201นายฤทธิชัย อะสุระพงษ์
8566051210102นางสาวจุฑามาศ ธนากรกุล
9566051200053นายชัชวาล รุ่งโรจน์
10566051210037นางสาวณัฐธิดา แสวงนิล
11566051200244นายวงศธร กวางไพรศรี
12566051200467นางสาวอริสา วรรณสุศรี
13566051200293นางสาวกัลย์วชิรญาณ์ เทียนทอง
14566051200327นางสาวจุฑามณี ทองทราย
15566051200335นางสาวธนัชพร เกตุรวม
16566051200319นายจิรกิตติ์ วัฒนประภากร
17566051210045นางสาวพนิดา บานเย็น
18566051200079นายณัฐวุฒิ สท้านสุข
19566051200418นางสาวสาธิดา สามหาดไทย
20566051200277นางสาวสุพรรษา แสดงฤทธิ์
21566051200285นายจิรพงษ์ ศิริเมือง
22566051210250นายอารักษ์ ทรงกิจทรัพย์
23566051200087นายธีรัตม์ คณิสราพงศ์พร
24566051200137นางสาวรัตนา กอภาณุกุล
25566051210086นายกิตติเทพ ทิมจำลอง
26566051210151นายพลชัย แสงสุวรรณ
27566051200228นายองอาจ ทับทิมเทศ
28566051200186นางสาวศรีสุดา ใจหงษ์
29566051210219นางสาววรัญญา พุ่มดอกไม้
30566051210052นายไรวินทร์ บารมีมงคลวัฒน์
31566051210094นางสาวขวัญรัศม์ สุทธิเกษมศานต์
32566051210276นางสาวสุกัญญา จอมหล้า