รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา ระบบสารสนเทศ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051200234นางสาวฉัตรแก้ว เรืองศรี
2586051200051นายทวีศักดิ์ มุกสิกสวัสดิ์
3586051210084นางสาวอนงค์นาถ สวาสดิ์วงษ์
4586051210050นางสาวนุชนารถ จีระวัฒนากิจ
5586051200457นางสาวสาวิณี สมเสมอ
6586051210233นางสาวชนกสุดา ไขขุนทด
7586051210027นางสาวชลลดา จันทร์พรไพบูลย์
8586051200069นางสาวธนพร เมฆะกุล
9586051200028นายเฉลิมชัย รอดภิรมย์
10586051200374นายนิธิศ ตั้งฐานอรุณฉาย
11576051200318นางสาวแพรวดาว หอมสุวรรณ์
12576051210192นางสาวอาทิตยาภรณ์ ทรงจำรอง
13576051200250นางสาวพินิจตรา โรยกลิ่น
14565051201202นางสาวมลธิรา จิวสุวรรณ
15565051201152นางสาวปาริชาติ บาททอง
16586051200390นางสาวพัชราภรณ์ มุงคุณ
17586051200119นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์สวัสดิ์
18586051200291นายณัฐวุฒิ มีสำโรง
19586051200135นายพิษณุ แดงดี
20586051200143นายวริทธิ์ธร นิพัทธ์โชติ
21586051200168นางสาวศรัณยาพร ศรีทาน้อย
22565051200899นายภาสวิชญ์ สาครเย็น
23586051200036นางสาวชัญญานุช เอี่ยมสอาด
24586051210159นายพงศ์นรัศร์ ศิริกาญจณ์
25586051200044นางสาวฐิติกาญจน์ มะปัญญา
26586051200085นายนัทธพงศ์ เกษละคร
27586051200333นายธิพล โตเดช
28586051210241นางสาวรวิวรรณ เถื่อนคำ
29586051200010นางสาวกุลดา ชูเดช
30576051200219นางสาวนรินทร ดาดลานี
31565051200048นายเฉลิมวัฒน์ น้อยหมอ
32565051200097นางสาวเดือนเพ็ญ วนะรุจิ
33586051200184นายสมัชชา ณ พัทลุง
34586051210142นางสาวปรมา แก้วจินดา
35576051200417นางสาวศุภรัตน์ กุลไพศาล
36565051201160นายจิรสิน เรืองชัยโชติ
37565051201111นายธนภูมิ ศีลสมบูรณ์
38565051201186นายภาคีนัย ธนกิจดำรง
39565051201137นายสถาพร โรจนปรีดา
40565051201103นายณัฐพงศ์ ว่องไวทวีวงศ์
41565051201087นายศรัณยู ดำคชรัตน์
42565051201178นายปวรุตม์ อินทรักษา
43565051201145นายอรรณพ แดงสี
44565051201061นายสิริโชค อดุลยฤทธิกุล
45565051200980นายสุทธิพงษ์ ฟองนวล
46565051200949นางสาววราภรณ์ เทวินรัมย์
47565051200964นายวิทวัช ทองโสภณ
48565051200972นางสาวสาริณี แปลนาค
49565051200345นางสาวขนิษฐา สนองค์
50565051200840นายพรเทพ เต็มภูมิสุข
51566051210169นายพันภพ ตาไว
52565051200360นายคุณากร นามเรือง
53565051200931นางสาวลลิตา กุลเกตุ
54565051201012นายอภินัทธ์ จันทร์ศรี
55565051200451นายธนกฤต วณิชชัยกิจ
56565051200394นายชนกานต์ สามา
57566051210193นางสาวรุ่งฤทัย ศรีม่วง
58565051201046นางสาวปทุมมาศ อรรถกฤษณ์
59565051200907นายมนตรี สีรัตน์
60565051200378นางสาวจารุภา เวชผสาร
61565051200261นางสาวชลิตา กระแสโท
62565051200493นางสาวบุญญานุช คูณคำ
63565051201004นายสุวศิลป์ วิริยะนรอนันต์
64565051200634นายสุรัตน์ อรรคสุทธิกุล
65565051200691นางสาวอมรรัตน์ เศษลือ
66565051200550นางสาวรัติภรณ์ วรรณพันธ์
67565051200758นายประเสริฐ ไชยสัตย์
68565051200717นางสาวอักษราภัค ทีฑศิริกุลชัย
69565051200543นายรัฏพันธุ์ เหลืองรังษี
70565051200154นายธีธัช วันพรประเสริฐ
71565051200766นางสาวปัทมาภรณ์ ภิรมย์ปักษา
72565051200162นายธีรเมศร์ จำปาทุม
73565051200105นายทวีทอง วิวัฒนขจรสุข
74565051200279นายณัฐชัย เนติธรรมากร
75565051200030นางสาวขวัญฤดี เพ็งจันทร์
76565051200626นางสาวสุธิดา พลายเถื่อน
77565051200238นายพงศกร วิชาศรี
78565051200519นางสาวภัทรภร กิตติรักษา
79565051200253นางสาวพิชชานันท์ ธนินพัฒนรัตน์
80565051200725นางสาวอัจฉรา จันทน
81565051200675นายอภิวัฒน์ โลเกต
82565051200667นางสาวอภิญญา เปลื้องเจริญ
83565051200659นางสาวอธิกา ดาบรัมย์
84565051200592นายวัฒนา ถานะ
85565051200063นางสาวชมพูนุช สินสำรวย
86565051200055นายชนาธิป ชูศรี
87565051200774นายพชรวัฒน์ หลวงจันทร์
88565051200089นายชัยวัฒน์ ญาณพจน์
89586051200275นายณัฐพงษ์ จันทร์แสง
90586051200325นายธนากร ศรีกอง
91586051200283นายณัฐพล ชัยอำนาจ
92586051200440นางสาวนิภาพร พลรัตน์
93586051200150นายวิทยา แจ้งเอี่ยม
94586051200267นายชาญณรงค์ จารุภูมมิก