รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021000143นางสาวสุลักขณา มงคลจันทร์เมธี
2515021000168นายประภาส ชะนะคุณ
3515021000432นางสาววัชราภรณ์ พลอยอุไร
4515021000499นางสาวศุภนารถ พุ่มจันทร์
5515021000531นางสาวสุวารี ศรีแสง
6515021000614นายสง่าพล กอประเสริฐถาวร
7515021000622นายโรมฤทธิ์ พู่นิยม
8525021000043นายสุภสัณห์ บุญปรีชา
9525021000241นายธเนศ ตั้งตรงสกุลดี
10515021000564นางสาวชลิตา วงษ์ภักดี
11525021000456นายสุวิจักขณ์ เอกชัยมงคลเลิศ
12525021000555นายอนุวัฒน์ ปลอดโปร่ง
13525021000399นายชัยมงคล ยุตาคม
14525021000514นายศรายุทธ เหมจุไร
15525021000548นายกิตติคุณ ศรพรหม
16525021000027นายปรียพันธ์ ชัยวงค์
17525021000381นางสาวชฎาภา น้ำโมง
18525021000373นายสุภชาญ บัณฑิตเจริญ
19525021000191นายวชิรศักดิ์ เจียมจิตพลชัย
20525021000845นายนฤภร เหมะสุทธิ์
21525021001017นางสาวกนกวรรณ แซ่เอี้ยว
22525021000506นางสาวกัลยา คำลอย
23525021000902นายพิสิษฐ์ เตรียมเพชร
24525021000852นางสาวสาร์ธรา อุปรมัย
25525021000522นางสาวพรไพลิน แดงเจริญสุข
26525021000597นางสาววรรณพร สายศักดิ์
27525021000654นายทรงวุฒิ อุนะรัตน์
28525021000696นางสาวชนัญญา พั้ววงศ์
29525021000266นายนวพงศ์ อ้นจรูญ
30525021000217นายทรงวิทย์ ด้วงคง
31525021000340นายเสกสรร สีทา
32525021000753นายพัฒน์กุล พิพัฒน์ภักดีเดช
33525021000472นางสาวอรอุมา บุญอ่อน
34525021000365นางสาววิภานันท์ มาสอน
35525021000589นางสาวนฤมล สุขขัง
36525021000779นายอัครพงษ์ นาคเปลื้อง
37525021000290นางสาวแสงระวี ฉายาขจรเกียรติ
38525021000977นางสาววนาลี ดีมาก
39525021000639นายพลวัฒน์ ดีมาก
40525021000142นางสาวพันนิภา บวบทอง
41525021000647นายณัฐกิตติ์ สีทั่วนอก
42525021000225นายกฤษฎิ์ บุญเอี่ยม
43525021000167นางสาววลัยลักษณ์ ถาบุตร
44525021000316นายปรัชญ์ วัฒนอริยกิจ
45525021000910นายจักรพล เจริญกสิกร