รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021000931นายทฤษฎี สียา
2575021000451นายฆนัท นภสินธุ์โสภณ
3575021000436นางสาวกุลธิดา ธรรมพงษา
4575021000865นายวรพล วรรณดี
5575021000295นายธนภัทร ม่วงประเสริฐ
6575021000014นายจาตุรงค์ คูเสถียร
7565021000254นายเจตวุฒิ รอดสมัย
8555021000552นางสาววาสนา วงศ์เมฆ
9555021000172นายกริชพล บุญกอง
10575021000279นายดนัย ม่วงบำรุง
11575021000717นายสุรพงศ์ เพียรบัณฑิต
12575021001087นายดุษฎี วัฒนโพธิดิษฐ์
13575021000287นายนวภัทร โชติกเดชาณรงค์
14565021000189นายณัฐพล รัตนกร
15575021001004นายภาสกร สุขาวดีกุล
16575021000147นายณัฐปคัลภ์ คุณาพรธรรม
17575021000667นางสาวรัฐนันท์ สุขพลาดิสัย
18575021000071นางสาวกมลชนก เกตุจำนงค์
19565021000411นางสาวพรนภา แทนเจริญรัตน์
20565021000403นายมรุพล เดชอุดม
21565021000346นางสาวภาวินี ปิยพงศ์ไพศาล
22565021000312นายธนธรณ์ กีรติมงคลกุล
23565021000270นายณธกร ภัควรารัตน์
24565021000247นายคฑาวิษณ์ แสงสว่าง
25565021000783นายสุระ บุญสูง
26565021000809นายอภิธนะ บริบูรณ์ธนารักษ์
27565021000023นายกิติศักดิ์ แอสมรัง
28565021000106นายนิตินัย จงวรกุล
29555021000305นายเบญจพล ถือเถี้ยน