รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1585021000872นายเพ็ชรรัฐ เทียมแก้ว
2585021001243นายวินุชัย ไพชาญ
3585021001441นายวิศรุต ดวงจิตร
4585021001458นายวิศรุต ทรัพย์มาก
5585021000963นายบริรักษ์ มั่นจิตร์
6585021001557นายธนดล ธนาวิจิตร
7585021000823นายพลัง เงี่ยมจื๊อเกล็ด
8575021000501นายณัฐวัชร ทองเหม
9575021000303นายเจษฎา มงคลธนาภรณ์
10585021000286นายชัยวัฒน์ พึ่งอุทัย
11585021001292นายศรวิษฐ์ นาคเกษม
12585021000617นายพุฒินันท์ ไม้สังข์
13585021001177นางสาวรสชพร จันทร์โถ
14585021000849นายพันธกานต์ ปลุกปัญญา
15585021000807นายพงศกร อัครธรรมกุล
16585021000658นายณัฐพล พันอินากูล
17575021000030นายณัฐวัชร เตียอู๋
18575021000063นายพรเทพ แซ่อึ้ง
19575021000691นายสมมาตร กิจศิริพิพัฒน์
20585021000948นายธีรศักดิ์ ชื่นพิมาย
21585021001649นายยุรนันท์ แพไธสง
22585021000047นายกันตพัฒน์ ทวีเลิศโสภณ
23575021000238นายประยุทธ ทองพงษ์
24585021001375นายสุธิเกียรติ กอเกิดพาณิชย์
25585021000203นางสาวกัญญาพัชร ดีสวัสดิ์
26585021000385นางสาวทักษพร จั่นแย้ม
27585021001219นายวรุณชัย อินทรสุคนธ์
28585021000831นายพัทธดนย์ บุญประธรรม
29545021000355นายทักษิณ สันตติวุฒิ