รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128013นางสาวกังสดาล สวนสอน
249506128054นางสาวจิตรลดา เลี่ยนเตี๊ยะ
349506128096นางสาวจุรีพร ผิวสุข
449506128112นางสาวเฉลิมขวัญ ชัชวาลแสง
549506128161นางสาวฐาปนี เทพบุตร
649506128195นางสาวดรุณี ตันตยาภิรมย์กุล
749506128328นางสาวปภัสรา ศรีลาศักดิ์
849506128385นางสาวพรทิพย์ อินทรง
949506128443นางสาวภูริตา อ้นอยู่
1049506128484นางสาววรรณิศา บุญรอด
1149506128518นางสาววราทิพย์ สิงหะดี
1249506128625นายสุกิจ ขำเปรื่องเดช
1349506128666นางสาวสุพัตรา จงจิตร
1449506128716นางสาวเสาวณีย์ วาจาสิทธิ์
1549506128781นางสาวเอมอร ศรีดีเอี่ยม
1649506128294นางสาวเนติภา รุ่งโรจน์
1749506128245นางสาวนนทกานต์ กานต์สกลโกศล
1849506128773นางสาวอุทุมพร อัมพรพิพัฒน์
1949506128260นางสาวนิศารัตน์ ศักดิ์บูรณาเพชร
2049506128278นางสาวนิสิตา รอดกันภัย
2149506128203นางสาวทศพร คำภูวงษ์
2249506128369นายพงศ์ธร ภูมิเมือง
2349506128419นายพลสิทธิ์ น้อยพานิช
2449506128252นางสาวนฤมล บัวสมศรี
2549506128393นางสาวพรพิมล สีเงินทาบ
2649506128344นางสาวปวีณา ม่วงสีไพล
2749506128401นางสาวพรสุดา พงศ์บุญตา
2849506128468นายรณฤทธิ์ สินธุมาลย์
2949506128500นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
3049506128526นางสาววราภรณ์ ลีลากีรติกุล
3149506128575นางสาวศุภมาศ คุ้มญาติ
3249506128609นางสาวสิรินุช ปโยนิธิธำรง
3349506128641นางสาวสุปราณี อัตตวัณโณ
3449506128724นางสาวเสาวลักษณ์ เห็นเหตุ
3549506128765นางสาวอริยา บัวสาคร
3649506128039นางสาวกุสุมา เต็มลักขณาสิริ
3749506128088นางสาวจุติมา ราชเจริญ
3849506128104นางสาวเจนจิรา ผิวพราม
3949506128146นางสาวชาริณี มาตย์วิเศษ
4049506128153นางสาวชาริยา ยิ้มแย้ม
4149506128229นางสาวธนิตา กล่อมเกลี้ยง
4249506128583นางสาวสลิลทิพย์ พวงสุวรรณ
4349506128690นายสุรวีร์ วิจิตรธวัชชัย
4449506128740นางสาวอรพินท์ แก้วเนตร์