รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506128591นางสาวสาวิตรี อินทิม
249506128708นายสุรสิทธิ์ สงวนทรัพย์
349506128534นายศราวุฒิ สุพรรณชาติ
449506128732นายอภิชาติ นุ่มศรี
550506120414นางสาวเพ็ญนภา คงวุฒิ
650506120448นางสาวยุวรินทร์ สุทธิพงศ์พาณิช
750506120463นางสาวรุ่งนภา พึ่งผล
850506120489นายวงศ์วริศ เล็กวงษ์เดิม
950506120513นางสาววรัญญา พรพินนท์
1050506120562นายศราวุธ สุขจิต
1150506120612นางสาวศิริลดา บุญก่อเกื้อ
1250506120638นางสาวสาธิยา เกตุสุข
1350506120679นางสาวสุภราภรณ์ ไพรบึง
1450506120703นางสาวอนุธิดา สมบูรณ์
1550506120737นางสาวอรวรรณ ทองเรือง
1650506120794นางสาวอิสรีย์ บริพิศ
1750506120174นายธนชัย จิวะวรเกียรติ
1850506120281นางสาวปิ่นกาญจน์ เดชะวิทยาธร
1950506120539นางสาววลีพร ขวัญเจริญสุข
2050506120315นางสาวพรทิพย์ สิทธิสุทธิ์
2150506120588นางสาวศาตนันทน์ สุขถาวร
2250506120604นางสาวศิริรัตน์ ชุ่มเชื้อ
2350506120646นางสาวสินี พูนรักษ์
2450506120711นางสาวอรพรรณ ภาระพงษ์
2550506120083นางสาวจุติมา คล้ายจันทร์
2650506120141นายณัฐพงษ์ แซ่ลิ้ม
2750506120182นายธนัช สงวนเกียรติสุข
2850506120216นางสาวนันทิพา แช่มชูกุล
2950506120299นางสาวผกาทิพย์ สงธาดา
3050506120331นางสาวพรรณผกา นาคะโว
3150506120349นางสาวพัชรี น้อยกมล
3250506120745นางสาวอรอุมา ศรีมหาพรม
3350506120430นางสาวมนชนก ตระกูลทา
3450506120497นางสาววนาลี โทนพิทักษ์
3550506120521นางสาวปภาดา เรณูเศรษฐ์
3650506120026นายกฤษดา แสนเมือง
3750506120034นางสาวจริญญา สมบัติ
3850506120075นางสาวจิฬาภรณ์ วงษ์วิลา
3950506120125นางสาวชัญญาวีร์ สุกปลั่ง
4050506120158นายณัฐวุฒิ ทัดแพร
4150506120208นางสาวนฤมล มาลัยรักษ์
4250506120786นางสาวอาทิตยา บาลไทยสงค์
4350506120406นางสาวพิสมัย เศิกศิริ
4450506120471นางสาวลัลตรา ต.สุวรรณ
4550506120547นางสาววารุณี ผิวงาม
4650506120455นางสาวรวิตา จุฑาจันทร์
4750506120323นางสาวพรนิภา พุ่มสาลี
4850506120372นางสาวพิมลพรรณ ศรีวิชัย
4950506120760นางสาวอรุณี ทองมนต์
5050506120752นางสาวอรอุมา อักษรณรงค์
5150506120620นางสาวศิริวรรณ สุขจิตต์
5250506120505นางสาววนิดา สาสิงห์
5350506120364นางสาวพิงนภา พิสุทธิ์
5450506120356นางสาวพัชรีภรณ์ ปุกไธสง
5550506120240นายบัณฑิต ลวดลาย
5650506120166นายแทนรัก ศาตะมาน
5750506120018นายกฤษฎา ภูมิอินทร์
5850506120273นางสาวปัทมา ปานเจริญ
5950506120380นางสาวพิริยา จันทร์สีดา
6050506120042นางสาวจริยา สุขสวัสดิ์