รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200033นางสาวจริยา กิ้มซิ้ว
2515061200173นางสาวณิชาภัทร อินทรีย์
3515061200462นางสาวรัตติยา อักษรทอง
4515061200470นางสาวสุจิตรา แก้วหอม
5515061200611นางสาวอาภัสรีย์ ตงมั่นคง
650506120091นางสาวจุฬารัตน์ พรมชินวงศ์
7515061200272นางสาวพัชรา เขาแก่ง
8515061200280นางสาวกษมพร ห่วงเทศ
9515061200306นางสาวพิมพ์ประภา ดวงจันทร์แจ่มฟ้า
10515061200728นางสาวฐิติกานต์ ฦาชา
11515061200488นางสาวณัฐชา ศรีสุข
12515061200553นางสาวสุกัญญา รัตนสกุลชาติ
13515061200504นางสาวลีลาวดี วุ่นบัว
14515061200298นางสาวสุณิสา หนูมา
15515061200520นางสาวสมหญิง บัววัด
16515061200447นายธีรภัทร์ สิทธิรุ่ง
17515061200413นางสาวชนิดา โคตรพรม
18515061200256นางสาวชนันธร งามเกษมสุข
19515061200058นางสาวจันจิรา จับใจ
20515061200041นางสาวกนกวรรณ สภาประเสริฐ
21515061200207นางสาววรปรีย์ เย็นเป็นสุข
22515061200140นางสาวกฤตพร ศูลกิจ
23515061200132นางสาวจินต์ชุตา จรรยาวิจิตร์
24515061200678นางสาวสรินนา บัวเผื่อนหอม
25515061200587นางสาวพรทิพย์ เสริมวิวัฒน์วงศ์
26515061200199นางสาวพัชราภรณ์ ประภาสโนบล
27515061200082นางสาวชลธิชา แจ้งแสง
28515061200454นางสาวสุลักษณา ชุณวิรัตน์
29515061200595นางสาวกรณิกา คำก้อน
30515061200439นางสาวธนวรรณ เกตุเภา
31515061200736นางสาวยุภาพร ธำรงค์จตุพงษ์
32515061200124นางสาวนงลักษณ์ อรรถพูลทรัพย์
33515061200314นางสาววนิภา แก้ววงษ์หัด
34515061200090นางสาวศิริกานดา ธรรมสาลี
35525061200487นางสาวพันธิตรา เอี่ยมชัยมงคล