รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515061200561นางสาวสุพัชศร พูลพิมะ
2515061200512นางสาวพิมพ์ชนก ศรีพิมพ์มาตย์
3525061200016นายประพันธ์ กังรวมบุตร
4525061200099นางสาวจิราภรณ์ บุรกูล
5525061200156นางสาวจันทิมา ทิพย์สุวรรณ
6525061200628นางสาวจุฑารัตน์ ทรัพย์ปฐวี
7525061200644นางสาวขวัญอนงค์ ชื่นสุวรรณ
8525061200909นางสาวสุชาดา ลิ้มธีรโชติ
9525061200115นางสาวพจนา บางแสง
10525061200321นายสุพจน์ เลิศทัศนะพร
11525061201006นางสาวพรชนก เอโกบล
12525061200107นางสาวธัญญารัตน์ เรียงรวบ
13525061200479นางสาววนิดา พรมเสนา
14525061200818นางสาวลักขณา ดิษฐป้าน
15525061200172นางสาวธนาภรณ์ แซ่เล้า
16525061200289นางสาวณัฐสุดา ศรีกนก
17525061200495นายพงศธร เปี่ยมทองคำ
18525061200487นางสาวพันธิตรา เอี่ยมชัยมงคล
19525061200891นางสาวชินธาดา นพพนามาศ
20525061200750นางสาวอติพร ฤทธิ์งาม
21525061200354นางสาวปิยวดี ประกายรุ่งรัศมี
22525061200032นางสาวธนภัทร ศรีนาค
23525061200313นางสาวชนิดา ฤกษ์ใหม่
24525061200271นางสาวปิยะวรรณ ล้อแก้วมณี
25525061200883นายสมิต นาเทวี
26525061200875นางสาวกานดา ฉัตรวุฒิไกร
27525061200958นางสาวดาริกา นิ่มอนงค์
28525061200420นางสาวรณิดา ปั้นมณี
29525061200305นางสาวธิภาพร ขจรไชยา
30525061200339นางสาวสุนิดา ปาดสี
31525061200347นางสาวณัฐพร เกิดลิบ
32525061200230นางสาวสิริมา ไชยมี
33525061200552นางสาววิจิตรา หนูเผือก
34525061200461นางสาวกัณฑมาศ แซ่เฮ้ง
35525061200198นางสาวรุ่งทิวา สารันต์
36525061200917นางสาวจุฑาพร ญาณแก้ว
37525061200057นางสาวนวกมล ไข่มุกข์
38525061200560นางสาววรรณิตา ตั้งศิริทรัพย์
39525061200966นายอธิวัฒน์ พลแก้ว