รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545061200766นางสาวศรสวรรค์ ชมเชย
2545061200238นางสาวเกวลิน สังข์รอด
3545061200279นายธนากร มองโพธิ์
4545061200089นางสาวฐิติรัตน์ ทรรพวสุ
5545061200295นางสาวนันท์นภัส ไทรชมภู
6545061200402นางสาวดวงหทัย โยมญาติ
7545061200881นางสาวมณีรัตน์ จันทรสุข
8545061200469นางสาวณัฐชยา มั่นคง
9545061200477นายธนเสฏฐ์ รัตนประพิศ
10545061200493นางสาวบุญเกิด จันทร์ขำ
11545061200501นางสาวพรวิภา ถาวรเรืองวุฒิ
12545061200659นางสาวสุนิสา จิตรบูรณ์
13545061200790นางสาวศิศิรา ชูติธร
14545061200956นางสาวอรอนงค์ บุญผาย
15545061200170นางสาวปรวีย์ รอดเพชร
16545061200899นางสาวมนฤทัย อุไรแข
17545061200378นางสาวชยธร หมอนทอง
18545061200428นางสาวทิพธิดา หมื่นศรี
19545061200535นางสาวพิชญา โพธิกัณหะ
20545061200253นางสาวจุฑามาศ ฆารพันธุ์
21545061200600นายศราวุธ เวียงคำ
22545061200485นางสาวธนาวรรณ ธีระวรรณ
23545061200865นางสาวศุภรัตน์ เย็นสิน
24545061200980นางสาวศิริพร สุริย์แสง
25545061200873นางสาวเบญจวรรณ มีเย็น
26545061201020นางสาวสุภาพร พันธุ์กุหลาบ
27545061200741นางสาววรรณวิภา อยู่นุช
28545061200451นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์พรหมคุณ
29545061200022นายเกษม คงเม่น
30545061200709นางสาวพรรณนิดา มณีฉาย
31545061200444นางสาวจุฑามาศ กุลเกษ
32545061200683นางสาวอลิษา ลิ้มอังนุรักษ์
33545061200931นางสาวสุภาวรรณ เวียงนาค
34545061200774นายศรายุทธ จำปาเรือง
35545061200220นางสาวกิตติยา แสงฉาน
36545061201012นางสาวณภัคมน แก้วเถาว์
37545061200048นางสาวจรรยาพร ทองศิริ
38545061200972นางสาวอารีรัตน์ ฟองกาวี
39545061200915นางสาวสิริโสภา เม็ดฝ้าย