รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555061200369นางสาวปณัฐา ธนะคำดี
2555061200153นางสาวเกศรินทร์ บรรเทาทึก
3555061200211นางสาวปวีณา กุลไพจิตร์
4545061200949นางสาวอรนุช สมุทรเขตต์
5565061200848นางสาวกรองกาญจน์ จิตต์เอื้อ
6565061200830นายณัฐพล ทองแย้ม
7565061200806นางสาวดวงใจ โสวสุภาพ
8565061200749นางสาวสุภาภรณ์ อินทรา
9565061200707นางสาวรุ้งทิวา อนันตา
10565061200681นายมงคล ตั้งเสริมวงศ์
11565061200574นางสาวอรจิรา แสงม่วง
12565061200566นางสาววิไลวรรณ สมหวังสมบัติ
13565061200541นางสาวรัตน์สุดา ไชยกระสัง
14565061200517นางสาวพรปวีณ์ เอมสถิตย์
15565061200012นางสาวกานต์ธิดา จันทร์นวล
16565061200046นางสาวจิตรกร จงธรรม
17565061200152นายกิตติคุณ กลมกล่อม
18565061200160นางสาวขวัญพร พงศ์พัชรศักดิ์
19565061200186นายเจริญ ปั้นแก้ว
20565061200228นางสาวชลิดา พาธีธรรม
21565061200251นายณัฐพล สุขสิงห์
22565061200277นางสาวทัณฑิกา บัวคลี่
23565061200285นางสาวธนพร ตัตวภัทร
24565061200293นางสาวณศรัณย์ สุดแสง
25565061200301นางสาวธันย์ชนก อิ่มสิน
26565061200327นางสาวธีราภรณ์ บุญประเสริฐ
27565061200343นายเจษฎา จิรปัญญาวงศ์
28565061200350นางสาวนลินนิภา เมฆพัฒน์
29565061200368นางสาวศรีสุดา พลเนียม
30565061200376นายปพนสรรค์ อัญญะโพธิ์
31565061200418นางสาวอรวรา วงศ์มหาศิริ
32565061200426นางสาวพนิดาพร เกตุสุวรรณ
33565061200525นางสาวพิมพร เจียรภาสวร
34565061200616นางสาววันเพ็ญ ไพทยะทัต