รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575061200342นางสาวมาริษา ศรีภูงา
2575061200326นางสาวนงนภัศ ลำน้อย
3575061200797นางสาวอ้อมพร ฉ่ำมิ่งขวัญ
4575061200367นางสาววราพร คล่องแคล่ว
5575061200300นางสาวชนากานต์ ช่องโก้
6575061200359นางสาวมาริสา เอกธนสมบัติ
7575061200375นางสาววิมลพรรณ เกตุแก้ว
8575061200243นางสาวพัชรินทร์ สีมาธรรมรัตน์
9575061200227นางสาวสุมินตรา รอดมณี
10575061200680นายศิขรินทร์ แก้วชูกุล
11575061200235นางสาวศิริพรรณ มีรส
12575061200748นางสาวศิริภรณ์ มะศิริ
13575061200169นายธนโชติ คุปติธรรมกุล
14575061200144นายสิทธิชัย ลอยเลิศ
15575061200110นางสาวใบเฟริน สุขมั่น
16575061200771นายสุภมิตร ปีนะเก
17575061200789นางสาวโสภิตา สุทธิธรรมานันต์
18575061200623นางสาวสุทธิดา แจ้งสำอาง
19575061200268นางสาวทิพานัน พระคุ้มรักษา
20575061200722นางสาวจารียา ยินดี
21575061200631นางสาววรรณิดา หวังสุขสวัสดิ์
22575061200086นางสาวฐิตินันทน์ สุวรรณหงษ์
23575061200185นายวีรธิป ล้อมจันทราศิลป์
24575061200615นางสาวเสาวลักษณ์ ประดุจชนม์
25575061200250นางสาวอิสรียา อัสอารี
26575061200706นางสาวอรวรรณ แสงโคตร
27575061200664นางสาวเบญจรัตน์ เฉยแย้ม
28575061200177นางสาวกนกวรรณ ชูไพร
29575061200714นางสาวสิรีธร แจ้งสวะ
30575061200276นางสาวธิติสุดา ชูเชิด
31575061200524นางสาวรัตนาภรณ์ แย้มทองคำ
32575061200599นางสาววิสิฏฐา ชุนสิทธิ์
33575061200607นางสาวสุกานดา จำปาทอง
34575061200557นางสาวพัฒน์จิรา วิรวรางกูร
35565061200822นายสิทธิศักดิ์ ทองไชย
36565061200400นางสาวจีรกมล พิมพิศัย
37565061200723นายศตวรรษ จันทศาศวัต
38565061200533นางสาวเฟื่องฟ้า คานไธสง
39555061200682นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์นาคา