รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149703150018นางสาวกาญจนา แก้วมงคล
249703150026นางสาวกานดา กองจะโปะ
349703150091นายภัทร ไววรมนตรี
449703150042นางสาวจุลีพร เสนาะเสียง
549703150083นายพูนศักดิ์ ใจรักษ์
649703150133นายวรวิช สุทธิประภา
750503150075นายณัฐพงศ์ วัฒนามานนท์
850503150083นายณัฐพล ปึ้งผลาหาญ
950503150125นายนพรัตน์ ม่วงน้อยเจริญ
1050503150307นายศราวุฒิ มัชปะโม
1150503150141นางสาวนิตยา จำปาหอม
1250503150190นายภูวธัช วัฒนกุลชัย
1350503150117นางสาวธิดารัตน์ แสนสิงห์
1450503150158นางสาวนิภาพร ชมความสุข
1550503150356นางสาวสุมิตรา เทียนทอง
1650503150216นายภาณุพงศ์ พันธ์ดี
1750503150315นายศุภชาญ พูลสวัสดิ์
18515031500660นางสาวเกศรา เขียวอ่อน
19515031500595นายชาญรวี กายพันธ์
20515031500546นายบุญนำ แย้มกระโทก
21515031500272นายณัฐพล เดือนเด่นสิริกุล
22515031500488นายอนุวัตร์ จันทร์แจ่ม
23515031500322นายพิทักษ์ ตะพัง
24515031500645นางสาวตรีรัตน์ สุขยืน
25515031500298นายวิทวัส คนอยู่
2650503150059นางสาวชนิดา สีสุนาม
2750503150109นายธนภัทร แสงสุริยา
2850503150042นางสาวจามจุรี อ่อนสุวรรณ
2949703150034นายจิรวัฒน์ สังข์ภักดี
3049703150125นายทรัพย์ทวี อะโนรี
3149703150117นายระพีพงษ์ ดวงแก้ว
3250503150018นายกลชัย สุขจรูญ
3350503150067นายฐาปกรณ์ อุทารสวัสดิ์
3450503150174นายปองเทพ สวยลึก
3550503150406นายธนกร พุทธพงษ์
36515031500611นางสาวกิตติยา เพ็งสกุล
37515031500512นายอนุวัฒน์ ด้วงเสน
3850503150034นายจักรี สังวาลย์แก้ว