รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1557031500449นายธนบัตร แจวเจริญ
2567031500323นางสาวเปรมยากรณ์ ดงเกิด
3557031500431นางสาวญาณนันท์ มาสะวิทู
4567031500430นางสาววรรณยุพา ชนะชัย
5567031500380นายกมลเทพ จินดาศรี
6567031500372นายวัชระ พลศักดิ์
7567031500307นางสาวสุกัญญา สินพานิช
8567031500265นายรฐนนท์ สุภัทโรบล
9567031500182นายกฤตสรณ์ นิลศิริ
10567031500349นายภาณุพงศ์ วงศ์แก้ว
11567031500091นางสาวภัสสร อ่ำหนองโพธิ์
12567031500109นางสาวรัตติยา งามดี
13567031500133นางสาวศิริลักษณ์ นรมาศ
14567031500018นายทศพร มหาอุต
15567031500117นางสาวรัตนาวดี ทองประเสริฐ
16557031500381นายอภิชัย ไพจิตร
17557031500084นางสาวปาริชาติ เมียงอารมณ์
18567031500489นายเบญจา สุนทรเสถียร
19567031500034นางสาวธัญญรส โอเจริญ