รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448511030042นายนพรัตน์ ศรีสำอางค์
20448511030067นายบรรพเดช เตชะบุญมาส
30448511030091นายพงศธรณ์ ตั้งสมบัติ
40448511030018นายกัมพล ปัญชะนา
50448511030034นายนพดล บุญคง
650503130028นายกิจติพล เพ็ญธัญญกร
750503130259นายวรรณะ ยิ่งสมบัติ
850503130325นายสมชาย สียงค์พะเนา
950503130382นายอาดิล รัมมะภาพ
1050503130036นายกิตติรัช เกียรติทนง
1150503130101นายไตรพล บำรุง
1250503130168นายพีรพัฒน์ แผนสูง
13515031300533นายโยฮัน มุณี
1449703130143นายธฤต วรนิพิษฐานันท์
1549703130176นายจิรายุ แสงอินทร์
1650503130184นายเพทาย เผือกพันธ์มุข
1750503130275นายวิจักร์ บัวสิงห์
1850503130358นายสิทธิกาญจน์ ทัพยุทธพงศ์
1950503130267นายวาริน พิทักษ์ดำรงชัย
2050503130291นายวีรพล เนตรสว่าง
2150503130333นายสมยศ ศิริพิน
2250503130242นายรุ่งโรจน์ ลำทะแย
2350503130127นายบดินทร์ กำเนิดเหมาะ
24515031300053นายมนตรี เกียรติปราการ
25515031300038นายณัฐวุฒิ ถาบุตระ
26515031300467นายสมบูรณ์ ทับทอง
27515031300152นายชลชัย อรุณ
28515031300483นายคมสรรค์ วีระนนท์
29515031300145นายกิตติพงษ์ ราชพิบูลย์
30515031300061นายเกรียงไกร จุมพล
3150503130176นายเพชรวุธ บุญประจง