รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535072000883นางสาวปวินดา ต่วนจะโป๊ะ
2535072000891นางสาวรมณีย์ จิรพรประเสริฐ
3535072000404นางสาวจุฬาลักษณ์ ร่มพุดซา
4535072000966นางสาวศุภษร ชูประดิษฐ์
5535072000388นายคุณากร ไชยบาล
6535072000552นางสาวบุญฐิตตา สมบุญ
7535072000347นางสาวธนัทพร วงษ์แหวน
8535072000255นางสาวนลินรัตน์ หากวี
9535072000768นางสาวสุพัตรา สุทธิประภา
10535072000677นางสาววิภาดา ธีระบัญชร
11535072000800นางสาวอัญญาพร ดีสมุทร
12535072000230นางสาวนภาพร ยัคกุล
13535072000271นางสาวบัว ดำรงบุญ
14535072000362นางสาวนงลักษณ์ อยู่ชั่วกัลป์
15535072000784นางสาวหนึ่งฤทัย เบ็งจันทึก
16535072000958นางสาวเลิศลักษณ์ ภูษณวิทย์
17535072000164นางสาวณัฐติยา แสงแก้ว
18535072000040นางสาวศิริพร น้อยกานันท์
19535072000578นางสาวปราณี บุญลี
20535072000115นางสาวจารุวรรณ วงค์คำจันทร์
21535072000321นายคมสันต์ หิรัญคำ
22535072000065นางสาวกรรณ์นิกา กองร้อยอยู่
23535072000396นางสาวจุฑารัตน์ ม่วงกระโทก
24535072000024นางสาวทิพสุคนธ์ เขียวพัด
25535072000982นางสาวสิรินพร สุวรรณศร
26535072000412นางสาวฐิติพร คณานนท์
27535072000149นางสาวชุติมา สุกช่วย