รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545072000601นางสาวปิยะนุช พิพัฒนกูล
2545072000635นางสาวศุภิสรา เหนียวแน่น
3545072000197นางสาวจิราวรรณ เถื่อนแสง
4545072000379นางสาวบุษยาพร บุญเกตุ
5545072000759นางสาวอาภาภัทร ประดิฐสุวรรณ์
6545072000825นายวีรวัฒน์ วามาหมัด
7545072000437นางสาวณัฐชา พูลมา
8545072000882นางสาวอริสา แซ่เจี่ย
9545072000239นางสาวเบญจวรรณ บัวเพชร
10545072000700นางสาวสิริมา พิมหนู
11545072000809นางสาวมาริษา ไกรสิงห์สม
12545072000189นายจรินทร์ พิทักษ์หมู่
13545072000072นางสาวธนิดา ประริรัมย์
14545072000940นางสาวอรณี ม่วงอร่าม
15545072000064นางสาววรรษชล วงค์จำปา
16545072000148นางสาวณัฐกานต์ บัวบาน
17545072001005นางสาวภาวิกา ศรีวิเชียร
18545072000056นางสาวรังสิกานต์ เอี่ยมโฆษคุณ
19545072000536นางสาวสุพรรณษา เจจือ
20545072000288นายกรณ์ อภัยจิตต์
21545072000841นางสาวสุจิตรา สวัสดิ์หนู
22545072000478นางสาวปวีณา อาดัม
23545072000395นางสาวปิยนุช ชาติชำนิ
24545072000346นางสาวดลยา แก่นยิ่ง
25545072000924นางสาวศิริลักษณ์ กลมอ่อน
26545072000403นางสาวปิยพร ฮ้อศิริมานนท์
27545072000627นางสาวศศิชา ชูทรัพย์
28545072000452นางสาวนภาวรรณ ลิ่วโรจน์สกุล
29545072000734นางสาวอัมพร จำอิน
30545072000643นางสาวสุภาพร วงษ์วิริยะพาณิชย์
31545072000585นางสาวบุศรินทร์ บุญทะนิมิตร
32545072000411นางสาวประภาพร เกษมชัยชุติพันธ์
33545072000932นางสาวอมรรัตน์ แก้วไชโย
34545072000049นางสาวภารดา กรอบมุข
35545072000304นางสาวจุธารัตน์ เที่ยงธรรม