รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555072000535นายวินิทร ดวงตา
2545072001021นางสาวธนิสา จิตต์คงไทย
3555072001137นางสาวจารวี คำประสิทธิ์
4555072000634นางสาวศุภาวีร์ ลมพาเย็น
5555072000253นายนรินเทพ ทองเปลว
6555072000741นางสาวภัศรา โพธิ์ศรี
7555072000816นางสาวนะดา สุดใจดี
8555072001061นางสาวทิวาพร ทรงดาวเรือง
9565072000070นายปิยะภัทร์ เมืองมีศรี
10565072000096นางสาวพิมพา โจเปีย
11565072000047นางสาวนฤมล จำปา
12565072000203นางสาวนวพร แสงวิมาน
13565072000625นางสาวปวีณา ชมภู
14565072000575นางสาวอมิตตา ทองใบ
15565072000112นางสาวปิยาภรณ์ สะหาย
16565072000120นางสาวพัชรินทร์ วุฒิศักดิ์
17565072000229นางสาวเบญญาภา มีนสิรินันท์
18565072000138นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิลักษมี
19565072000237นางสาวกาญจนา ชัยยะ
20565072000872นางสาวธัญญนันทน์ ตันวัชรปาณี
21565072000450นางสาวชนัญชิดา อร่ามเรือง
22565072000906นางสาวปรวรรณ จงรักษ์
23565072000880นางสาวเบญจมาศ ชิณมาตย์
24565072000385นางสาวธนัชพร กิจไพบูลย์
25565072000955นางสาวพิมพ์พัฒน์ กรีกุล
26565072000468นายธิติ ฟักศรีเมือง
27565072000971นางสาวระพีพรรณ วรรณโอทอง
28565072000898นางสาวฐิติรัตน์ เลิศสกุลผาสุข