รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขา ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575072001077นางสาวธิรัญญา แก้วเกษศรี
2575072001085นางสาวบงกช มีประชา
3575072001010นางสาวอริสรา สุวรรณโฆษิต
4575072000566นางสาววณิชญา กิจเพียร
5575072001002นางสาวอมิตา ด่านกลาง
6575072000962นางสาวลลิตา ผลประสิทธิ์
7575072000376นายณฐพล ดาแพง
8575072000582นางสาววิราวรรณ จันทร์แก้ว
9565072000179นางสาวณัฐชยา วรรณ์ศิริ
10565072000559นางสาวสุรัชวดี คำรินทร์
11575072000723นางสาววันนิสา พันธุ์มา
12575072000699นายสิทธิพล พัดประคอง
13575072000418นางสาวนภัสนันท์ ปิ่นมิ่ง
14575072000921นายเอกชัย บุญอุไร
15565072000948นางสาวริศรา มูลทรัพย์
16565072000989นางสาวศศิธร เปลื้องเจริญ
17565072000856นายเอกชัย วรคุโณปการ
18565072000864นางสาวกรระวี พิณรัตน์
19565072000773นายสรวิศ นามโชติ
20565072000690นางสาวญาณิน จันทาสี
21565072000583นางสาวอารยา วะณะทอง
22575072000467นางสาวภัทรานิษฐ์ มงคลแท้