รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
10448506020313นางสาวสุมิตรตรา กลับชม
249506058053นายกฤติณ สิทธิฤทธิ์
349506058079นายกล้าณรงค์ จบศรี
449506058095นางสาวกุลวดี ทิมทอง
549506058145นางสาวจันทิมา จันทากาศ
649506058210นางสาวญาณิศา ศรีนวล
749506058228นางสาวฐิศิรักน์ รุจิเรขเสรีกุล
849506058244นางสาวณัฏฐิกา กาญจนภาชน์
949506058269นางสาวสุรนันท์ ปีอนุรักษ์
1049506058285นางสาวณาตอนงค์ วงศ์รัตนรักษ์
1149506058343นางสาวทัศนันท์ สีหาทัพ
1249506058459นางสาวปรียนันท์ มัลลิพิชัยกุล
1349506058517นางสาวปวิตรา ไพรสันต์
1449506058590นายพิชัย รุ่งประเสริฐสิทธิ์
1549506058657นางสาวพรทิพย์ สายสุด
1649506058806นางสาววิชุดา ฤทธิคชสาร
1749506058996นางสาวอัจฉราภา มูลยาพอ
1849506059002นางสาวอัญชลี บินชัย
1949506058566นางสาวพรสุดา แซ่ปึง
2049506058574นางสาวพลอยรุ้ง ศิลกุล
2149506058582นายพัลลภ รัตนชุลี
2249506058756นายวรพจน์ เชี่ยวชาญพาณิชกิจ
2349506058087นางสาวกาญจนา สายสุด
2449506058160นายชัยพร สุชาติ
2549506058301นางสาวดาราวรรณ เพ็งสลุง
2649506058384นางสาวธิดารัตน์ วสนาท
2749506058426นางสาวนวพร เรี่ยวแรง
2849506058491นายปริญญา วัดโคก
2949506058509นางสาวปริมประภา ศฤงคารชยธวัช
3049506058855นางสาวสิริมาพร ศรีโนนยางค์
3149506058368นางสาวธัญธิดา บุณยกาญจนากร
3249506058400นางสาวนชา นาถมทอง
3349506058913นางสาวหทัยทิพย์ การะเกตุ
3449506058129นางสาวขันธ์ทอง สานุสันต์
3549506058152นางสาวจันทิรา สาเกตุ
3649506058418นางสาวนฤมล เวียงสิมา
3749506058608นางสาวพิมพ์ลภัส บำรุง
3849506059010นางสาวอัตถารีย์ ศรีบริบูรณ์
3949506058137นายคฑาวุธ นาคทรรพ
4049506058202นายไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
4149506058327นางสาวทวินันท์ จารุสกุลไทย
4249506058020นางสาวกนกพรรณ เย็นชัยสิทธิ์
4349506058947นางสาวหัทยา อมยิ้ม
4449506058103นางสาวกุศลิน พิทักษ์ลิ้มสกุล
4549506058467นางสาวนุสรา โพธิ์นาค
4649506058475นางสาวเนนิสา ไชยบุระ
4749506058525นายปัญญา กิจจานุกิจ
4849506059028นางสาวอาซียะห์ มัติวัฒน์
4949506058921นางสาวหนึ่งนภา แก้วสูงเนิน
50114850602015นายธนิสร ศุภกิตติกุล
51114850602026นางสาววิลัยรัตน์ สุขวิพัฒน์
5250506051635นางสาวอรอุมา เชฎสมบัติ
53516060500035นางสาวกล่อมขวัญ เกิดเอียง
54516060500050นางสาวกานต์ธิดา สารอินทร์
55516060500100นางสาวจิราพร พุฒเครือ
56516060500142นายชยานนท์ ศิริสงค์
57516060500183นางสาวพรธิพา วรรณสมบูรณ์
58516060500191นายนาถธิดา พงษ์สวัสดิ์
59516060500274นายพนาชัย อุนะเสน
60516060500357นางสาวศิริพร เมี้ยนศิริ
61516060500365นางสาวศิริวรรณ สิมลี
62516060500381นางสาวศิวรี อวยชัย
63516060500472นางสาวสุวรรณา พงษ์สุวรรณ
64516060500498นายอนุวัฒน์ คงสวัสดิ์
65516060500282นายพนิดา ดอนผกา
66516060500407นายสมพงษ์ ทองกิ้ม
67516060500795นายกมลพันธ์ ทิพเนตร
68114850602136นางสาววิชชุดา อบมาลี
69516060500597นางสาวนฤพร อิ่มอยู่
70516060500753นางสาวสุรีรัตน์ พันชาลี
71516060500761นางสาวพรรณี กาบดา
72516060500852นางสาวอรนุช ใสสอาด
73516060500241นางสาวปิยะภรณ์ ศาลาวุฒิกุล
74516060500803นางสาวปพิชญา ธรรมพิทักษ์
75516060500373นางสาวศิริวรรณ เทสพันธ์
76516060500175นางสาวชุติมณฑน์ บุญราช
77516060500233นางสาวปิ่นฤทัย แผ่เต็ม
78516060500332นางสาววิชุดา อนุอัน
79516060500340นางสาววีรจิตร เปล่งปลั่ง
80516060500746นางสาวนิศารัตน์ วีระสอน
81516060500134นางสาวจุรีพร แสงเดือน
82516060500829นายสามารถ เงาคูขันธ์
83516060500167นางสาวกาญจนา ฉิ่งรักษา
84516060500019นางสาวกนกกานต์ พุมพาน
85516060500043นายไชยภรณ์ ผดุงชัยประชา
86516060500225นางสาวปทุมทอง ฝากาทอง
87516060500423นางสาวสโรชา กลีบโกมุท
88516060500126นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
89516060500860นางสาวจิรนันท์ ดีสม
90516060500662นางสาวอุทัย พันคง
91516060500324นายกฤษฎา พ่วงศรี
92516060500266นางสาวพจนี หัตถา
93516060500738นางสาวกนิษฐา สุริวงษ์
94516060500027นางสาวกรรวี โล่ห์วิสิทธิ์อารีย์
95516060500456นางสาวสุมีลา กาเดร์
96516060500845นางสาวอัฉราภรณ์ คูนาเอก
97516060500308นางสาวพิณนภา สัตนาโค
98516060500316นายยงยุทธ์ สุขกาล
99516060500811นางสาวเพชรินทร์ ศรีลาแสง
100516060500522นายเอกพงศ์ จินดาสิงห์
101516060500068นางสาวเกษิณี ปัญทะโย
102516060500878นายโกวิท จันทะปาละ
103516060500431นางสาวสิณาภร ไฝ่บุญจันทร์
104516060500530นางสาวสุพรรษา เคนผาพงษ์
105516060500779นางสาวปัทมา ไชยจันลา
106516060500209นางสาวนิตยา ชะนะบุญ
107516060500258นางสาวฝนทิพย์ อ่อนช้าง
108516060500654นางสาวศิรินทร์ อู่อ้น
109516060500290นางสาวพิกุลทอง ฤทธิชัย
110516060500084นายคุณากร เหมจินดา
111516060500092นางสาวจารุวรรณ ตุ้มประชา
112516060500076นางสาวสมใจ โพธิ์ศรี
113516060500720นางสาวอัญชลี ศรีเจริญรัตน์
11449506058939นางสาวหฤทัย ขันทอง
115114850602137นายชยุต สายตระกูล
116516060500886นายธวัช ปลื้มจิตร
117516060500217นางสาวบุณยรัตน์ อมรพิพัฒน์
118516060500415นางสาวสร้อยทิพย์ โสภา
11949506058319นางสาวดุจพิมพ์ พรหมสุรินทร์
120516060500464นายภาณุมาศ พุทธพืช
121516060500787นางสาวดวงแก้ว อิงสุวรรณวิจิตร
122114850602027นางสาวมัสรีณา ยามิน
123114850602020นายเอกพงษ์ ปัญญา