รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506058533นางสาวปาริฉัตร แหล่งสนาม
249506058558นางสาวพนิตนาฏ สุขทอง
349506058970นางสาวอรประวีร์ ไกวัลศิลป์
449506058798นางสาววิจิตรา มณีธีรพงศ์
549506058640นางสาวเพ็ญแข นาถมทอง
650506051320นางสาวสุทธิดา เฉลิมวงศ์งาม
750506051346นางสาวสุทธิรักษ์ มาลัย
850506051379นางสาวสุภานันท์ ภู่เมือง
950506051478นายอนุกูล เจริญวงศ์
1050506051528นางสาวอภิฤดี สิริสุวรรณ
1150506051551นายอาณัติ บ้วนนอก
1250506051569นายเอกชัย แซ่ลิ้ม
1350506051601นางสาวเอมมิกา แสงวิภาค
1450506050686นางสาวนฤมล อุบลเผื่อน
1550506050710นางสาวบงกช กัณหา
1650506050744นางสาวกิรณาพัชญ์ ตั้งตุลยทรัพย์
1750506050835นางสาวพิมพา โกมลสวัสดิ์
1850506050975นางสาววนัสนันท์ ครองยุทธ
1950506051023นายวันพิชิต แช่มภักดี
2050506051114นางสาวศรันยา เตี้ยทอง
2150506050454นางสาวญาณวดี สัยประภาศ
2250506050470นายณรัญ รุกขสุวรรณ
2350506050496นายณัฐ จีนแจ้ง
2450506050553นางสาวทิพวรรณ ขำบัณทิตย์
2550506050637นางสาวธัญพร พรพาณิชย์เศรษฐ์
2650506051130นางสาวศิริลักษณ์ เอกคณาสิงห์
2750506051148นางสาวศิริวิมล เหมฬา
2850506051205นายสมพร อุทะอินทร์
2950506050363นางสาวจิราภรณ์ ผลาพรหม
3050506050025นางสาวกนกวรรณ โกญจนาท
3150506050041นายคงพล ชีพจำรูญ
3250506050140นางสาวกาญจมาศ วิชาชู
3350506050157นายกิตติ กาญจนวนา
3450506050173นายกูนกวิน หงส์สุวรรณกุล
3550506050256นางสาวณัฐพัชร แซ่โง้ว
3650506050322นางสาวจิญานุช ฉัตรภัทรธร
3750506051338นางสาวสุทธิภรณ์ ชาติสุทธิ
3850506051361นางสาวสุพัตรา อินศิริ
3950506050223นางสาวขวัญข้าว แย้มทิม
4050506050314นางสาวจารุวรรณ เนื้อนิ่ม
4150506051429นางสาวสุฤดี ไทยกุล
4250506051486นายอนุชิต อัครบุญเลิศยศ
4350506051619นางสาวปวีณา หล่ำชู
4450506050330นางสาวจิตรลดา ไวทยานนท์
4550506050900นางสาวมานัสนันท์ จำรูญ
4650506051304นางสาวสุดารัตน์ สิทธิไชย
4750506051395นางสาวสุภารัตน์ จงจิตร
4850506050371นางสาวจุฑามาศ ชุ่มมะโน
4950506051510นางสาวอภิรดี สรรพบพิตร
5050506051213นางสาวสรัญญา เพชรอมตะ
5150506051221นางสาวสรารัตน์ นาพุทรา
5250506050199นายโกศล ทวีปิยมาภรณ์
5350506050645นายธาดา ฐานบำรุงรักษ์
5450506051536นายอรรถพล พัฒนราช
5550506051544นายอัศวิน บรรจงแสวง
5650506051577นายเอกพจน์ กันหาคำ
5750506050397นางสาวชลธิชา วัจนาภรณ์
5850506050546นางสาวถิรนันท์ เย็นใจ
5950506050579นายธนกร พิมจินดา
6050506050629นายธวัชชัย บุญสินธุ์
6150506050785นางสาวพนิดา แก้ววิมล
6250506050819นายพิชยา วัฒนสมบูรณ์
6350506050827นางสาวพิมพรรณ โกมลสวัสดิ์
6450506050868นางสาวภัทจิรา ผุดผาด
6550506050272นายจอมขวัญ บุญน้อม
6650506050066นางสาวกฤติยา อ่อนปาน
6750506050108นางสาวกันยกานต์ เพ็ชร์โรจน์
6850506050132นางสาวกาญจนา เรืองเวหา
6950506051296นางสาวสุดารัตน์ สุตภักดี
7050506051312นายสุทธิชาติ เพทาย
7150506051387นางสาวสุภาพร ถนอมพุทซา
7250506051437นางสาวสุวพัชร เกษมรัชดารักษ์
7350506051452นายอธิภัทร ศรีราช
7450506051460นางสาวอนาวรณ์ ธูปทอง
7550506051502นายอภิชาติ โนนสืบเผ่า
7650506050660นางสาวรักษิตาภรณ์ สุขเกษม
7750506050165นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิ์เงิน
7850506051098นายศรันย์เจษฎ์ เอี่ยมอุดมโชค
7950506051122นางสาวศศิโสม เทียนไทย
8050506050389นางสาวชลณิชา ศุวัสธารากุล
8150506050462นายฑัฐวุฒิ อุดมชุม
8250506050512นายณัฐวัฒน์ ใยเทศ
83516060500118นางสาวจิราพร สายกลิ่น
84516060500480นางสาวโสภิตา ชัชวาลย์
8550506050017นางสาวกนกกาญจน์ ราชศักดิ์
8650506051155นายศิลป์ชัย อัศวรัตนชัยภูมิ
8750506051080นายศรัญญู ดอกจันทร์
8850506050991นางสาววลัยลักษณ์ กิริยะ
8950506050983นางสาววรัชยา ศรานุชิต
9050506051445นางสาวสุวรรณา จิตต์ชาญชัย
9150506050942นางสาวรัชดา อับดุลรามัน
9250506050801นางสาวพรรณนรี พร้อมมูล
9350506050736นางสาวเบญจรงค์ เทพเฉลิม
9450506050587นายธนัชชา ทองแสนดี
9550506050538นางสาวตวงรัตน์ ห้วยศรีจันทร์
9650506050520นายตรัส ศรีปริวาทิน
9750506050504นางสาวณัฐพร แจ่มปัญญา
9850506050488นางสาวณัฏฐิกา ช้างกรุด
9950506050439นายชิษณุพงศ์ จิตพัฒน์
10050506050421นายชัยยะสิทธิ์ สุจินันท์กุล
10150506050405นางสาวชลลดา ตั้งใจพิทักษ์
10250506050348นางสาวจิตรลดา แซ่อวง
10350506050231นายคณิต จรัมพรสกุล
10450506050207นางสาวขนิษฐา หุ่นชื่น
10550506050124นางสาวกัลยรัตน์ โกญจนรัตน์
106516060500589นางสาวจันจิรา อินบำรุง
107516060500605นางสาววราภรณ์ ชินพงษ์พานิช
108516060500613นางสาววรรณพร วัดโลก
109516060500639นางสาวทิพย์วรรณ มีกรงาม
110516060500670นางสาวสุวรรณา ยืนยง
111516060500688นายนิรันดร์ กันเงิน
112526060500026นางสาววรีวรรณ ทรัพย์แตง
113526060500091นางสาวจันทิมา ศิริพันธ์
114526060500141นายวิทวัฒน์ รักฤทธิ์
115526060500174นางสาวอัญชลี กาทอง
116526060500208นางสาวศิริรัตน์ วงศ์สวัสดิ์
117526060500257นางสาวนิลุบล เงินหมื่น
118526060500521นางสาวสุวัฒนา อิ่นแก้วเครือ
119526060500554นายศรายุทธ ปัญญา
120526060500588นางสาวจุฑามาศ พันธ์ศรี
121526060500687นางสาวชมัยพร โอภากุล
122526060500737นางสาวอ้อมใจ บัวระพา
123526060500752นางสาวสุจิตรา อ่ำมา
124526060500778นางสาวอัครินทร์ พ้นสถา
125526060501032นางสาวทวีทรัพย์ ภิรมย์ภักดิ์
126526060501065นางสาววิจิตรา โพธินาม
127526060501107นางสาวสุกัญญา เรืองพันธ์
128526060501115นางสาวณิชวรรณ ราษฏร์เจริญ
129526060501156นางสาวทัศวรรณ ฉิมดี
130516060500712นายธีรภาพ คงชาติ
131516060500696นางสาวโสภิดา กองโกย
132526060500323นางสาวพิไลพร นิลเถื่อน
133526060500349นางสาวจณิสตา ศรีอ่อนเลิศ
134526060500372นางสาวเบญจพร ชาระมาตย์
135526060500810นางสาวรัตนาภรณ์ ฤทธิแสง
136526060500828นางสาวพิมพรรณ พิริยะกุลวัฒน์
137526060500836นางสาวอารยา พันธ์หวยพงษ์
138526060500844นางสาวพัฒน์นรี นิวัฒน์วงศธร
139526060501354นางสาวภาวิณี เรืองดี
140526060501362นางสาวสุวรรณี โกยเนียม
141526060501388นางสาวปราณี เขียวรัมย์
142526060501438นางสาวสิริพร นิติ
143516060500548นางสาวเกตุฤดี สิงห์ทอง
144516060500704นางสาวผุสรัตน อ่วมสอาด
145516060500563นางสาวสุมิตรา มาลีงาม
146516060500571นางสาวศุทธินี แพรทองมงคล
14750506050876นางสาวภัทรพร สกนธวัฒน์
14850506050595นายธนิน ตติยถาวรกุล
149526060500315นางสาวชลธิชา คำอาษา
150526060501123นางสาวสุดารัตน์ ขุนพิทักษ์
151526060501321นางสาวจาระไน วิเศษศรี
152526060501404นางสาวภาณุมาศ ทานคำ
153526060501313นางสาวเจะปารีดะห์ หะยีกาเจร์
154526060500679นางสาวรุ่งนภา ไชยนา
155526060501271นางสาวพัชริญญา จันทร์สวะ
156526060501347นายธรรมรัตน์ เสนาวงศ์
157526060501040นางสาวธนาภรณ์ วงษ์เพ็ง
158526060501339นางสาวรุ่งทิวา บุบผามะโล
159526060500216นางสาววัลภา ไชยวิก
160526060500547นางสาวเบ็ญจา ทันใจ
161526060501412นางสาวจุฑามาศ คำพร
162526060500042นางสาวกุมารี บุญวงษ์
163526060500224นางสาวชาณุตา นิสงค์
164526060500240นางสาวดวงทิพย์ เชี่ยวชาญ
165526060501172นางสาวไพลิน โยธาทูน
166526060500182นางสาวพิมพา พริ้งเพลิด
167526060501099นายคฑาวุธ เกตุปั้น
168526060500380นางสาวกนกวรรณ แสนยะมูล
169526060500265นางสาวน้ำทิพย์ กิมรัชต์โชติ
170526060500745นายจิรวัฒน์ บัวขาว
171526060501180นางสาวสุนารี หาญนอก
172526060500166นายกวีศักดิ์ ไชยสุทธินันท์
173526060500620นางสาวอุษา พันเพ็ชร
174526060501198นายรัฐศาสตร์ เกื้อวงศ์ตระกูล
175526060500307นางสาวโสรยา ชมภูชัย
176526060500638นางสาวปัตมา สมจรรยา
177526060500158นางสาวอนุสรา หัวฝาย
178526060500869นางสาวบุญรัตน์ พูนสวัสดิ์
179526060500695นางสาวเนตรนภา สีสัน
180526060501081นางสาวจันทร์ฉาย ดิษฐรัตน์
181526060500851นางสาวมณีธร พฤกษ์ชาติไพร
182526060501305นายธนา มหาวรรณศรี
183526060500117นางสาวสุวรรณี ศรีสงคราม
184526060500596นางสาวกัลยรัตน์ กันทะวัง
185526060500703นางสาววันเพ็ญ บุญบัง
186526060501214นางสาววิภาวดี พิจอมบุตร
187526060501206นางสาวจิราภรณ์ สิงห์เพชร์
188526060501420นางสาวแสงจันท์ ซุงเค้า
189526060500299นายปูชิต จินดาดี
190526060500612นางสาวปรียานุช โพธิ์บุญ
191526060500513นางสาวเบญจสิริ จันทะชัย
192526060500281นายนิกร จันทะวงษ์
193526060500067นางสาวศันสนีย์ ดีไชย
194526060501370นางสาวเจนจิรา เคลื่อนไธสง
195526060501222นางสาววัศยาภรณ์ แสงสีพิศิษฐ์
196526060501230นางสาวเมศิณี บุญญาติ
197526060500604นายเจษฏา ศรีชัยวงศ์
198526060501149นายพรเทพ วัชนะประพันธ์
199526060500109นายสมยศ คล้ายเถาว์
200526060500356นางสาวกนกวรรณ บูรณาพา
201526060500570นางสาวอัจฉรา มั่นแม่น
202526060500034นางสาวสุภาพร ค้าทวี
203526060500794นางสาววรรณพร บ่ออินทร์
204526060500802นางสาวกรรณิการ์ เอมเปรม
205526060501248นางสาวอาภาพร แสนเตจ๊ะ
206526060500877นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ไทย
207526060501164นางสาวน้ำทิพย์ ทุกขนิโรธ
208526060500273นางสาวสุธิลักษณ์ ประดิษฐบุญ
209526060500729นางสาวมยุรา นาเวียง
210526060500562นายอานนท์ มาบุตรรักษ์
211526060501396นางสาวรัศมี จำปาทอง
212516060500621นายกิตติพงศ์ มหารักษ์
213526060501057นางสาวพิกุล โพธิเศษ
214526060500786นางสาวปวีณา เทพอินถา
215526060500059นางสาวจุฑาภรณ์ สวยทอง
216526060500539นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีดวงใจ
21750506051072นางสาววิภารัตน์ คัมภิรานนท์
218526060500083นางสาวนิลวรรณ ศรีเกตุ
2190447506020158นางสาวพัชราภา ชาตะโชติ
22050606050651นางสาวสุนิตรา สุวรรณโชติ