รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500355นางสาวพรรณี พลหาญ
2536060500579นางสาววนิดา จิตอารีย์
3536060500595นางสาววราภรณ์ ลิโป้
4536060500447นายยุทธนา มีมานะ
5536060500512นางสาวรัตติกาล พิบูลศุภสกุล
6536060500082นางสาวจารุวรรณ โฆษะ
7536060500181นายณัฐพล มงคลทิพย์
8536060500215นายทยาวัตร สีพะนามน้อย
9536060500272นางสาวนันทิยา แก้วพรหมณ์
10536060500280นายนิธิพรรณ นาคินทร์
11536060501007นางสาววิภาพร แสนทวีสุข
12536060500603นางสาววราลี ลาวัณย์วิบูรณ์
13536060500736นางสาวสุธันยา แก้วไสย์
14536060500785นางสาวอณัศยา แสนสิทธิเวช
15536060500827นายอภิรักษ์ ม่วงทอง
16536060500876นางสาวอังคณา ภู่แก้ว
17536060500884นางสาวอังคณา ตะโกภู่
18536060500918นางสาวอัจฉรา ทับทิมศรี
19536060500959นางสาวอุทัยวรรณ ค้ำคูณ
20536060500504นางสาวนวพร ตระกูลรุ่ง
21536060500983นางสาววันทนีย์ วันเลิศงาม
2249506058681นายมนธิชัย พลูกระจ่าง
23114850602032นายธนาคาร แย้มภักดี
2450506051585นายพิสิษฐ์ เทียนสุกใส
2550506050298นางสาวจันทร์ศุจี ยอดสุทธิ
2650506051254นางสาวสิริลักษณ์ ภมร
2750506051288นายสุดฤทธิ์ วัฒนกิจวานิช
2850506050611นายธเนศ วุฒิวิกัยการ
2950506051031นางสาววันวิสาข์ ทองเพชร
3050506051049นางสาววิกานดา มณีนาค
31515060500169นางสาววรางคณา เข็มเงิน
32515060500185นางสาวลลนา ถือพุทธ
33515060500201นางสาวดวงกมล แซ่เฮ้ง
34515060500250นางสาวจุฑารัตน์ แจ้งวัง
35515060500276นางสาวลลิตา เพ็ชรอำไพ
36515060500284นางสาวศรัณยา นะมิ
37515060500334นายณัฐพล ขำประดิษฐ์
38515060500441นางสาวธีตา วปินานนท์
39515060500490นายเมธาวัฒน์ พลหาร
40515060500813นางสาวนิศา คงสมกัน
41515060501050นายธีรชัย อัครศรีสวัสดิ์
42515060501175นายอาทิตย์ ธำรงวัฒนา
4350506050074นายกฤษฏิพล ชื่นโกสุม
4450506051007นางสาววลัยลักษณ์ พลอยเพ็ชร
45515060501613นางสาวปภัสสร จิตรนำทรัพย์
46515060501621นางสาวดุษฎี สายสว่าง
47515060501704นางสาวสุพัตรา เสือส่อสิทธิ์
48515060501019นายสุรเชษฐ์ ฤกษ์รัตน์
49515060501191นางสาวจุฬาพรรณ ยาธงไชย
50515060501258นางสาวธนาภรณ์ พงษ์ไพร
51515060501357นางสาวกัญญาภัค ศรีสุคนธทรัพย์
52515060501548นางสาวจุฑาพร บุญเลิศ
53515060501571นางสาวพิราวรรณ์ จงนอก
54515060500383นางสาวปิยพร วงค์ศรีชา
55515060501753นางสาววัลลี ผิวสุข
56515060500573นางสาวกรณ์เกล้า พิศเพ็ง
57515060500722นางสาวรัตนาภรณ์ พุกท่าไม้
58515060500037นางสาวกรรณิกา ยิ้มอยู่
59515060500268นางสาวจุฬารัตน์ กันทะวี
60515060501407นางสาวอารดา บุญชู
61515060500649นายธนนารถ คล้ายดำ
62515060500128นางสาวสุรยาวดี เจริญจิตต์
63515060500730นางสาวรัศมิมัต พินิจพงษ์พันธ์
64515060500946นางสาวสุจิตราภรณ์ ถินรัตน์
65515060500623นายเรืองศิลป ยอดอนันตกุล
66515060501399นางสาวฐิติมา สุขรักษา
67515060501662นางสาวอลิษา ทรัพย์สอน
68515060501555นางสาวโสภา บุญเทียม
69515060500599นางสาวพรนภัส นิยมรัตน์
70515060500086นางสาวสุรีพร เจนพิทยา
71515060500433นายธนรัตน์ เฟื่องฟู
72515060501589นางสาววิริญา ธรรมกันธร
73515060500060นางสาวกิ่งแก้ว ขำซ้าย
74515060500821นายวรวุฒิ ประไพบูลย์
75515060500318นางสาวณัชชารีย์ อนันต์พูนสุข
76515060500771นางสาวณัฐวรรณ อติโรจน์
77515060501290นายธนนรินทร์ สวัสดิ์เดชาเลิศ
78515060501530นางสาวศันสนีย์ ศิริสุข
79515060500367นายพงศกร บวรวิภาต
80515060501266นายภากร ไตรพิริยะกุล
81515060501472นางสาววรรลภา ไชยดำ
82515060500193นางสาวศิริพร เชยชิด
83515060500664นายวิทูร คำหอม
84515060500896นายวิรัตน์ สาระ
85515060501027นางสาวสุรัสวดี ไชยมนตรี
86515060501282นางสาวสุรีย์ เทพวิญญากิจ
87515060500219นางสาวจิรภิญญา แสงวัฒนธร
88515060500326นางสาวณัฎฐพร แช่มชื่น
89515060501340นางสาวสุนิษา อนุวรรณ
90515060500995นายสุพิสิฐ เบ็ญจสิริสรรค์
91515060500300นางสาวศุภานัน อึ้งชัยพาณิชย์
92515060501787นางสาวสิริกร จิรวงศ์กำจร
93515060500409นายวรชิต ผิวอ่อนดี
94515060501274นายเชาว์รินทร์ เทียมหงษ์
95515060501308นายยงศักดิ์ แซ่คู
96515060500458นายชนินทร์ อรินพ่าย
97515060500243นางสาวจุฑามาศ มูลวงศ์
98515060500987นางสาววัชราภรณ์ วสิกชาติ
99515060500094นางสาวกุลธิดา มณีโชติ
100515060500862นางสาววารี วิริยะ
101515060501373นางสาวปรียาพร จงเจริญศรีศิริ
102515060501118นางสาวอรรณภา งานรุ่งชัชวาล
103515060500888นางสาวณัฏฐินี โตเหมือน
104515060501217นายฐิติพงศ์ ธนะประเสริฐกุล
105515060500508นางสาวนาตยา พันธ์ภูงา
106515060501431นางสาวทรรศนีย์ อำนวยเดชา
107515060501332นางสาวอำพร ลุนลา
108515060501696นางสาวสุธาสินี สุขศรีวรรณ
109515060500292นางสาวนิศารัตน์ ปลื้มจิตร
110515060500482นางสาวนัยชนก นกบิน
111515060500904นางสาววิลาสินี วรรณอิสระ
112515060500532นางสาววรัญญา ทรัพย์เจริญ
113515060500870นายพิจิตร อังศุกสิกร
114515060500375นางสาวเบญจวรรณ กุศลศารทูล
115515060500748นางสาวลลิตา ฟ้าขาว
116515060500698นางสาวเมย์นา สกุลทอง
117515060501209นางสาวนัฐชดา เทียนทอง
118515060501746นางสาวนิตติยา ตันวัฒนาดำเนิน
119515060500805นายประวิทย์ รุงเรืองศักดิ์
120515060501498นางสาวสุชาดา ดวงใจเด็ด
121515060500227นางสาวนิสิตา วงษ์ศิลป์
122515060500615นายวีรยุทธ มหานาโค
123515060501159นางสาวระวีวรรณ ช่วงไชย
124515060500235นางสาวอนุสรา จุลสุนทร
125515060500466นางสาวณิชนันทน์ ไตรวรรัตน์
126515060501142นางสาวอังคณาพร รักเอียด
127526060500398นางสาวอัญชิสา เครือฟั่น
128515060500110นางสาวกุลวิภา สัตย์วินิจ
129515060500763นางสาววรรณกา ชื่นเจริญ
130515060501001นางสาวสุภัทรษร เชื้อหอม
131515060500680นางสาวกรองแก้ว สะใบบาง
132515060500540นายปรเมฆ ใจกล้า
133515060501449นางสาวเอมอร อรุณโน
134515060500011นางสาวกมลชนก เหลืองเจริญนุกูล
135515060500474นางสาวนริดา ทองน้อย
136515060500938นายบงกช ธนะสาร
137515060501167นางสาวอัญลักษณ์ ศรีสิทธิเดโช
138515060500847นางสาวพรรณศิริ สอนสุข
139526060500232นางสาวปณิดา เชาวน์ชะตา
140536060500033นางสาวกฤชนวลวรรณ แจ่มประเสริฐ
141515060501456นางสาวโสภิดา สุภาจักร์
142515060501712นางสาวพิชามญชุ์ ศิริอนันตภัทร์
143515060501779นายเสกสรร สันติวรบุตร
144515060500425นางสาวทิพย์รัตน์ นุ่นช่วย
145515060500979นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรีเสาว์
146515060501597นายทศพล แสงพัฒนากรกิจ
147515060501365นางสาวปรางค์ทิพย์ อินทรัตน์
148515060501563นางสาวจิรวรรณ สังขโชติ
149515060500417นายทวนทอง แก้ววิเศษ
150536060500041นางสาวกิริณี มัชฌิกะ
151536060500934นางสาวอัมรา อุทรดัน
152536060500058นางสาวเกวรินทร์ ประทุมวัน
153536060501031นางสาววนาลี เมืองวัน
154536060500314นางสาวปิญาพร เทพปินตา
155536060500207นางสาวดวงพร ลักษณะชู
156536060500868นางสาวอริศรา กัณหาวงศ์
157536060500777นางสาวหัทยา บางบุญสม
158536060500108นางสาวจุฑามาศ อนันทกาญจน์
159536060500900นางสาวอัจฉรา จันทรภักดี
160536060500793นางสาวอนุสรา สุริวัลย์
161536060500819นางสาวอภิญญา รังษี
162536060500223นางสาวธิติมา กาญจนะ
163536060500405นางสาวภัคนา พลเยี่ยม
164536060500686นางสาวสายใหม มณีโสตร์
165536060500256นางสาวนฤมล สารุณา
166536060500488นางสาวจารุณี โฆษะ
167536060500470นางสาวกาญจนา จูจวง
168536060500231นายธีรพร ทองเดิม
169536060500835นายอมรเทพ ศรีศักดาราษฎร์
170536060500124นางสาวชลนิกานต์ นาเมืองจันทร์
171536060500975นายบัณดิษฐ์ พันธุรัตน์
172536060500843นางสาวอมรรัตน์ นาคแกมแก้ว
173536060500330นางสาวปุณยวีร์ อำนวยผล
174536060500264นางสาวชฎาณิศ นามอ้าย
175536060500371นางสาวพุทธกุล จันทร์ภักดี
176536060500132นางสาวชุติมา หิรัญรัตน์ประยูร
177536060500728นางสาวสุดารัตน์ สายวารี
178536060500389นางสาวเพชรบุรี รัตนประทีปพร
179536060500017นางสาวกรกช รอดพัตร์
180536060500645นางสาวศิรัญญา บุตร
181536060500678นางสาวชุติญา หอวิมาลย์
182536060500496นางสาวนพวรรณ ไกรลักษณกุล
183536060500967นางสาวอุมาพร นกเพ็ชร
184536060500769นางสาวสุภักศร จิรันดร
185536060500751นางสาวสุนีรัตน์ เนาวะดี
18650506051171นายศุภโชค วงศ์ดวงถวัลย์
187526060500760นางสาวภรณ์วิกา เรือนสุภา
188526060501289นางสาวนภาวัลย์ แสนโสภา
189536060500322นางสาวปิยนุช เสาวลักษณาการ
190536060500413นายภาสกร แฝงสวัสดิ์
191536060500116นางสาวจุฑารัตน์ มูลถา
192536060500157นางสาวณัฐธิดา ธาดาถิรศักดิ์
193536060500165นายณัฐพงษ์ เพชรทอง
194536060500249นายธีรวุฒิ ชอบป่ารัง
195536060500710นางสาวสุชาวดี พลเดช
196515060500136นางสาวเกวลี ชำนาญปรุ
197515060500516นางสาวน้ำทิพย์ บำรุงศุภกุล
198515060500631นางสาวพัชรี บุตรฉ่ำ
199515060500391นายนนณภัส แผ่วัฒนโรจน์
200515060500706นางสาวรตพร เจริญผล
201515060500557นายประจักร ตุยาศัย
202515060500714นางสาวรสสุคนธ์ เทจอหอ
203536060500173นางสาวณัฐพร สุขสำราญ
204536060500298นางสาวบุศรินทร์ สารสมจริง
205536060500892นางสาวอัจฉรา กาญจนมุกดา
206536060500652นางสาวศิริรัตน์ มะนาวหวาน
207536060500561นางสาวเลขา ญาติรักษ์
208536060500660นางสาวศิริลักษณ์ ป้องมี
209536060500348นางสาวพรทิพย์ ใจเที่ยงแท้
210536060500587นางสาววรดา ทิมคำ
211536060500090นางสาวจุฑาทิพย์ วงศ์คำ
212525060501810นางสาวสิริมา ลาภเจริญรุ่ง
213525060502305นายทัตพงศ์ บวรภัทรกุล
214546060500628นายปะวี หรือนรินทร์