รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060500694นางสาวสาลิณี ทิพย์สุราษฎร์
2515060501639นายกรเทพ ไมตรีวงษ์
3536060500397นางสาวภรณ์ทิพย์ สิงห์นารายณ์
4525060502859นางสาวพิชญา เดือนสว่าง
5515060501811นางสาวเมวิกา แสงสะอาด
6546060500867นางสาวอัจฉราภรณ์ ยะพิจิตร์
7525060501745นางสาวพัชรี กอบรัตนสุข
8525060502115นางสาวขนิษฐา ศรีมงคล
9525060500101นางสาวธารทิพย์ ผิวสุข
10525060500275นายภวิศ จิตวโรภาสกูล
11525060500697นางสาวนาตยา ทองโชติ
12525060500762นางสาวนันทนา วงษ์สมบูรณ์
13525060500788นางสาวจันทิมา สุขสำราญ
14525060500804นายปรีชา นิลมา
15525060501018นางสาวสุริจิตร สุริโย
16525060501083นางสาวอังศวีร์ ค้ำคูณ
17525060501158นายพงศธร ขันธหัตถ์
18525060501182นางสาวยุพยง อัคนิทัต
19525060501273นางสาวจารวี จันทร์นวล
20525060501307นางสาวอุษณีย์ แสงภักดี
21525060500416นางสาวกมลวรรณ อรุณสวัสดิ์
22525060500457นางสาวรัตนา เส็งเจริญ
23525060500473นายสุรศักดิ์ เจริญจันทร์
24525060500853นางสาวฐิติพร ปัญญาฉัตรพร
25525060501000นายคมสัน ชื่นวิโรจน์วงศ์
26525060501331นางสาวจิราภรณ์ บุญเรือน
27525060501448นายธานี ทองคำ
28525060501471นางสาวมนัสชนก เฮี้ยนเจริญ
29525060501893นางสาวจิตชญา สงวนงาม
30525060501901นางสาวพัชรี สังข์สวาท
31525060501950นางสาวชัญญานุช งามโสภณ
32525060501984นางสาววรนิษฐา ดีสมสกุล
33525060501992นายศรัณย์ สุขอนันต์
34525060502008นางสาวสิรินาถ กรินทร์
35525060502420นางสาวจรัสรัตน์ เจริญวัฒนสิน
36525060502453นางสาวจรรยา เมฆฟัก
37525060502362นางสาวเยาวเรศ หมอนทอง
38525060502370นางสาวสาวิตรี ทองพราว
39525060502800นางสาวธีรวรรณ ทรัพย์หนุน
40515060501803นางสาวกรกมล พรหมมี
41525060501851นายกฤษดา มณีจักร
42525060502644นายรัฐพล วิกาหะ
43525060502735นางสาวพรพิมล จำแปลง
44525060500192นางสาวจีราพร ทรัพย์สมบัติ
45525060501497นายธนารัตน์ ทัศนารมย์
46525060500127นางสาวอรอุมา แสงเดช
47525060502065นายอัคร จันทรัตน์
48525060500614นางสาวกัญญารัตน์ รุจิรายุกต์
49525060500481นายธีรนิต เพชรชัด
50525060500523นางสาวอุษา เงินสุข
51525060501638นายวัฒนาคณบดี วัฒนหงษ์ศิริ
52525060500051นางสาวลลิตา ยะก๊บ
53525060501828นางสาวนัจมา เวชพงษ์
54525060500945นางสาวรัชนีย์ จู่มา
55525060502560นางสาวปัทมา จู่บำรุง
56525060502404นางสาวอิชญา สิทธานครินทร์
57525060500879นางสาวจิรัชญา บัวตา
58525060501810นางสาวสิริมา ลาภเจริญรุ่ง
59525060501281นางสาวเป็นหนึ่ง ยวนเกิด
60525060501943นางสาวสาริณี เดชเบญจชัย
61525060501034นางสาวสุรอยยา ดอกมะลิ
62525060502164นางสาวอรวรรณ อาชวพรวิทูร
63525060501547นางสาวพิชชาพร ทรัพย์สิทธิพร
64525060501398นางสาวณัฐกานต์ แสงมาน
65525060501042นางสาวพิมลนาฏ วิธุรัติ
66525060501299นางสาวบุญฑริก อ้นเจริญ
67525060502461นางสาวสุกัญญา พุทธโธ
68525060500796นางสาวณัฐวรรณ งอกงาม
69525060500622นางสาวอิสริยาภรณ์ อินทรมงคล
70525060500705นางสาวธนาภรณ์ นาทา
71525060502149นางสาวศรีอรวรรณ ลิ้มประเสริฐ
72525060500572นางสาวสิทธิณี บัวโรย
73525060502677นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์
74525060500846นางสาวอารีรัตน์ มหิพันธุ์
75525060501554นางสาวปฏารัตน์ ดวงแข
76525060502446นางสาวชลธิชา เจติธรรม
77525060502768นางสาวอัจฉรา บุญรัตน์
78525060501224นางสาวนัชชา เรืองแสง
79525060501653นายธนานันต์ ผิวคำ
80525060500903นางสาวธนพรรณ มะวรคะนอง
81525060500044นางสาวกมลภัทร โพทวี
82525060502024นางสาวนพมาศ แผ่นทอง
83525060502669นายวีรพงษ์ ศรีสิทธิเดโช
84525060501406นายวานิช ศิริคันธานนท์
85525060500309นางสาวอุทุมพร สุภรณ์ไพจิต
86525060502529นางสาวธัญวรรณ บุญเที่ยง
87525060500895นางสาวปิยพร เนตรสืบสาย
88525060501521นางสาวปวีณา สุรชัยสิขวิทย์
89525060501596นางสาวนัฐจิมาพร บุญยรักษ์
90525060501208นางสาวอาจรีย์ สีสาเร
91525060501877นางสาวจินตหรา เชยกลิ่น
92525060501760นายวีรศักดิ์ หิรัญรัตน์
93525060502743นายคเชน เข็มทอง
94525060500267นายพิทูร ติระจินดาสกุล
95525060501844นางสาวศิริพร รุ่งธัญญา
96525060502321นางสาวสุพัตรา เพิ่มพรศรี
97525060502032นางสาวชณากานต์ สิทโท
98525060502396นางสาวสุดารัตน์ สุริยะ
99525060500937นางสาวกนกวรรณ มินโด
100525060501976นางสาวภุมรินทร์ ชูเมือง
101525060502305นายทัตพงศ์ บวรภัทรกุล
102525060502347นางสาวธนัฎฐา วันสาสืบ
103525060502685นางสาวจันทรวรรณ ฟุ้งสุข
104525060501414นายอรัญ เชื้อทอง
105525060500887นางสาวเยาวรินทร์ อุทัยวัฒนปรีชา
106525060501539นางสาวอุษณีย์ ลือวงค์
107525060500713นายณฐวรกร กิจทวีรุ่งโรจน์
108525060501109นายธัชวินทร์ พึ่งแสง
109525060502016นางสาวภัคจิรา นันทจักร์
110525060501679นายพงศ์ภัค เชิงชาญกิจ
111525060500069นางสาวทิวาวรรณ รักญาติ
112525060501216นางสาวสุวรรณา ทองด้วน
113525060501125นายสราวุธ คงอินทร์
114525060500374นางสาววิภารักษ์ วิเศษสิงห์
115525060500929นางสาวศุภนุช ติยะสุวรรณ
116525060502255นางสาวณัฐชานันท์ ศิลา
117525060501117นายสุรสิทธิ์ เพ็ญไชยา
118525060500556นางสาวเชอรี่ มหาพิษ
119525060500986นางสาวกมลวรรณ มัธยมมาก
120525060500747นายปกรณ์ แซ่อุ่น
121525060502727นางสาวบัณฑิตา ศรีแสง
122525060500606นางสาวศิราณี ทำแกว
123525060500515นายนราวิชญ์ ศรีศรีสว่าง
124525060501364นายปุณณวิช อภิธรรมวงศ์
125525060500531นางสาวจิตราภรณ์ สุขถนอม
126525060502057นางสาวฐิติรัชต์ วัฒนชัยไพศาล
127525060502636นางสาวสุดารัตน์ สาระกิจ
128525060502628นางสาวเกสริน พลายน้อย
129525060500234นางสาววันทนีย์ จันทวงษ์
130525060502693นางสาวนุชนันท์ ศรีสัมพันธ์
131525060501422นางสาวสนิตรา ไม้น่วม
132525060501505นางสาวกมลภัทร การมาสม
133525060502040นายเดชา รัตนโชติ
134525060500028นางสาวปภาวี กันทาวงค์
135546060500842นางสาวนิภาพร ประทุมสูตร
136525060500838นายสุวิกรม แซ่ลิ้ม
137536060500850นายสิริศักดิ์ อุตระ
138536060500140นางสาวณัฏฐนันท์ หอมแก่นจันทร์
139546060501246นางสาวอาริดา ถนอมวรกูล
140546060500792นางสาวปฐมพร อุดมรัตนศิริชัย
141546060501303นางสาวอภัสรา รอดมายุ
142546060500263นางสาวธนาภรณ์ เวียงนาค
143546060501279นางสาวไอรดา เผือกแดง
144546060500016นางสาวกมลชนก จันทรัตน์
145546060500164นางสาวจุฬาลักษณ์ สีลาเม
146546060500214นางสาวณัฐธิยา หนองหิน
147546060500289นางสาวธัญญลักษณ์ ป้านใหม่
148546060500552นายนพพล ลายวิเชียร
149546060500594นางสาวเบญจา ทาหลี
150546060500636นางสาวปารมี มีจันทร์
151546060500768นางสาววนาลี กัณฑรักษ์
152546060501030นางสาววริษฐา ธรรมสุนทร
153546060501097นางสาวสกาวรัตน์ นนทะเสน
154546060501162นางสาวโสพิศ สิมมาสา
155546060500024นางสาวกฤติยา เจริญภูริชญ์
156546060501188นายหัสนัย เรือนเพชร
157546060500115นายจักรกฤษณ์ ต่อแก้ว
158546060500180นายชัยวัฒน์ ปานวงษ์
159546060501238นางสาวอาธิติญา แสนแสง
160546060500693นายภาณุรักษ์ ภิญโญ
161546060500644นางสาวปิยะมาศ คำน้ำเที่ยง
162546060500073นางสาวเกสร สุวรรณบูรณ์
163546060500537นางสาวธิติมา พุทธพงศ์
164546060500222นายณัฐวุฒิ พึ่งกุศล
165546060500743นางสาวรุ่งทิพย์ มาลา
166546060501170นางสาวหงส์เหม วิริยะกุล
167546060501089นางสาวศิวพร ไวทยะพิศาล
168546060500313นางสาวนิมณิตา จาริก
169546060500859นางสาวนิภาพรรณ ประทุมสูตร
170546060500784นางสาววรรณพร คล้ายจุ้ย
171546060500206นางสาวฐานิดา โชคนิรมิตร
172546060501253นางสาวอาริยา นิยมชาติ
173546060500172นางสาวชัญญานุช รัญจุล
174546060500750นายฤทธิโชค ความสวัสดิ์
175546060500776นางสาววนิดา แสงจันทร์
176546060501204นายอภิชัย สาระสิทธิ์
177546060500719นางสาวมิรันตี หงษ์อิ่ม
178546060500628นายปะวี หรือนรินทร์
179546060500149นางสาวจารุวรรณ ใบอุบล
180546060500081นางสาวขนิษฐา ทีคำ
181546060501139นางสาวสุนารี อามอ
182546060501071นางสาวศิริภรณ์ อุ่นจิตร
183546060501022นางสาววรวรรณ ฤทธิมหา
184546060500305นายณัฐวุฒิ นิลดา
185546060500131นางสาวจารุวรรณ จิตสำราญ
186546060500586นางสาวเบญจภรณ์ กสิกิจเมธา
187546060501261นางสาวอุไรพร พิมพา
188546060500156นางสาวจารุวัฒน์ ดีศรี
189546060500685นางสาวเพชรรัตน์ สุภาษร
190546060500818นางสาวขนิษฐา มีบุตรดี
191546060500529นางสาวธิดารัตน์ ทองรัตน์
192546060500578นางสาวนิติการ์ ถิ่นจอม
193546060500826นางสาวจิราภรณ์ โตแก้ว
194546060501212นางสาวอริสา ครองยุทธ
195546060500040นางสาวกัลยรัตน์ กมลรัตน์
196515060501647นางสาวกันต์วรา เรียวธรรมรัฐ
197525060502792นางสาวชมพูนุช กระโจมทอง
198546060501311นางสาวภาวิณี อินมณี
199546060500032นายกัมปนาท ธรรมใจอุด