รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060500797นายสุภเขต กุลเกียรติประวัติ
2515060501688นายดำรงพล สินชนะ
3545060510587นางสาวเมธาพร หวังเจริญทรัพย์
4535060502353นายชัชดล ชาตริตานนท์
5535060500415นางสาวสุพัตรา บุญมี
6535060501587นางสาวธนวรรณ สายแสง
7535060500670นายธิติ บุษบาวไล
8535060501512นางสาววณิชชา หงษ์วิจิตร
9535060501546นางสาววรรณภรณ์ จันทร์สมวงศ์
10535060501678นายศิวสิทธ์ คูวุฒิไวทย์
11535060501702นางสาวสาลิณี พรหมอุบล
12535060500209นางสาวจุฑาทิพย์ ชื่นฉาย
13535060501603นางสาววิชญา โพธิ์ศรี
14535060501769นางสาวสุทธินี น้ำเงิน
15535060500654นางสาวธัญนุช ม่วงมณี
16535060501637นางสาวศราภรณ์ เทียนประสิทธิ์
17535060501280นางสาวภคนันท์ เพ็ญภู่
18535060500662นางสาวธันย์ชนก ปราโมทย์
19535060501330นางสาวยุวดี แพงวงค์
20535060501892นายโอฬาร อาลี
21535060501371นางสาวรุ่งระวี สังขกุล
22535060501520นางสาวบวรลักษณ์ แท่งทอง
23535060501538นายวรงค์ ภู่ระหงษ์
24535060500795นางสาวนันทวรรณ ศิริธานนท์
25535060500555นางสาวดวงใจ แววศรี
26535060500704นายนครินทร์ แก้วรักษา
27535060500316นางสาวชุติรัตน์ จิตติเสรีสกุล
28535060500811นางสาวน้ำพลอย สุจริต
29535060500845นางสาวนิภาพร ลออกุล
30535060501140นางสาวปัทมาภรณ์ ลีสอนตะ
31535060500258นายชนะสิทธิ งามโสภณ
32535060501017นางสาวภัทรวดี บวรศักย์
33535060501025นางสาวเบญจมาศ เกียรติวงศ์
34535060500134นางสาวจินตนา บุญศรี
35535060500142นางสาวจินห์จุฑา กมลสุขศรี
36535060500019นางสาวกมลวรรณ ฮึกหาญ
37535060500597นางสาวทิพวรรณ ฟูน้อย
38535060500605นางสาวธนวรรณ นุ่มแป้น
39535060500357นายฐิติวุฒิ รักสกุลลี้
40535060500365นางสาวณหทัย นางาม
41535060500712นางสาวนนทพร จงคำนึงสุข
42535060500886นางสาวเบญจภรณ์ สนใจ
43535060501215นายพิเชฏษ์ ประเสริฐพงษ์
44535060501249นางสาวพิมพวรรณ โพธิ์งาม
45535060501074นางสาวประภาพรรณ ฉ่ำชื่นวงศ์
46535060501082นางสาวประวีณา จันเทียน
47535060500175นายจิรศักดิ์ ถึงรัตน์
48535060500183นางสาวจิราพัชร เพ็ชรสุริยา
49535060500043นายกันต์พงศ์ พุทธนิมนต์
50535060500050นางสาวกันต์ฤทัย คูเกื้อกิตติรักข์
51535060500787นางสาวนลินี ใจดำ
52535060501090นางสาวปริศา ชญานิษฐ
53535060501108นางสาวปวันรัตน์ รัตนวงศ์
5450506050702นางสาวนันทพร แก้วภูมิแห่
55525060500333นายอภินันท์ วิสรัตน์
56515060500151นายประพันธ์ ศรีลาเลิศ
57525060501463นางสาวทรรศมน แซ่แต้
58525060501026นางสาวณัฐวดี บุญพลอย
59535060502668นางสาวสาธิดา พงไพร
60535060502676นายสาธิต ศรีเอี่ยม
61535060502080นางสาวชนินาถ ทองอยู่
62535060502114นายณัฐพล ลือแก้วมา
63535060502122นางสาวณัฐวิกา ไตรพร
64535060502759นางสาวสุวพัชร์ อิ่มพริ้ง
65535060502833นางสาวไอลดา มาลัย
66535060502171นางสาวนัฐฑรีญา สะยอวัน
67535060502221นางสาวปวีณา ชูสุวรรณ
68535060502312นางสาวเพ็ญนภา สุขแช่ม
69535060502528นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสุนทร
70535060502585นางสาววิภาดา พรหมรินทร์
71535060503013นายพรรณวัฒน์ ศรีหาวงศ์
72535060502577นางสาววิชุดา พุทธีสกุล
73535060501413นางสาวนลินรัตน์ ฉัตรสถาพรชัย
74535060501439นางสาวนิจวรรณ โสภา
75535060501967นายพงษ์ศักดิ์ ชูพนากิจกุล
76535060502379นางสาวพิมพ์พิชญา พวงดอกไม้
77535060502395นายภาณุพงศ์ จีรสกุล
78535060502411นายไมตรี เมฆดุษฎีรมย์
79535060502460นางสาววนิดา สุขฆะ
80535060502874นางสาวสิริญา เดชเบญจชัย
81535060502916นางสาวสุวดี ศรีสมัย
82535060502502นางสาวศศิฉาย โพธิ์เจริญ
83535060502031นางสาวกุสุมา หยั่งทรัพย์
84535060502445นางสาวรัมภา ป้อมเสือ
85535060502957นายอนันต์สิทธิ์ อานุ
86535060502304นางสาวพิมพร ปิ่นรัตน์
87535060503179นางสาวศุภลักษณ์ ชูเกลี้ยง
88535060500449นางสาวกชมน บรรยายกิจ
89535060501983นายพรชัย จีวรกุลนนท์
90535060502932นางสาวโสภิตา นพมาศ
91535060503112นางสาวธนพร บำรุงสินมั่น
92535060503203นางสาวอารยา กันสวัสดิ์
93535060501181นางสาวพริมา เจียมอุดมสิน
94535060500589นางสาวทัศนีย์ สุวรรณโชติ
95535060502569นางสาววาสนา บุญหนัก
96535060502601นางสาววิลาวัลย์ พิลาแดง
97535060501033นางสาวเบญญา ฤทธิ์เดช
98535060502817นางสาวอัญชิสา สร้อยเพ็ชร
99535060503062นางสาวไพลิน บุญเจริญกิจการ
100535060500902นายชาญวุธ สุ่มนิล
101535060501124นางสาวปัทมา ทองฮิ่ง
102535060500969นายธมกร คุณวรานนท์
103535060500340นางสาวฐิติพร อรุณวิราม
104535060502981นายอานนท์ สิบต๊ะ
105535060502189นางสาวนัสภรณ์ อุ่นหล้า
106535060501231นางสาวพิมพ์ประภา มอญเก่า
107535060500159นายจิรทีป จิรพงศ์ไผท
108535060500076นางสาวกานติมา ถิรจิตตกุล
109535060502627นางสาวศิขรินทร์ สิตละกิจบรรหาร
110535060503104นายทรงกลด คุ้มปิยะผล
111535060501694นายสาธิษฐ์ บุญรักษาสุข
112535060500761นางสาวนลิณ อะโรคา
113535060503146นางสาวรวิพร สารคาญ
114535060502825นางสาวอารีรัตน์ อรชร
115535060501421นางสาวเปรมมิกา จึงมีสุข
116535060500548นางสาวณัชชารีย์ โชคกิจกรวิวัฒน์
117535060502155นายธีรภพ ป้องกันภัย
118535060501389นางสาวลักขณา เตชสิริมาศ
119535060502544นางสาววรรณภา ยมภา
120535060502510นางสาวรัชดาภรณ์ แซ่เอียะ
121535060502791นางสาวอรวรรณ์ เกรงสำโรง
122535060501629นายวุฒิพงศ์ บัวใหญ่
123535060500118นางสาวคัทลี อักษรมี
124535060501553นางสาววรรณศิการ กรเกษม
125535060501942นายปิติภัทร พฤกษ์เรืองกิจ
126535060500472นางสาวกาญจนา ถึกพานิชย์
127535060500407นางสาวยุพาวรรณ กระจ่างเวช
128535060501322นายมารวย ไวยครุฑธา
129535060502130นายณัฐวุฒิ ไตรยวงศ์
130535060501652นางสาวศศิริน เคารพรัตน์
131535060500936นางสาวฐิติรัตน์ เต็มประเสริฐฤดี
132535060501272นางสาวไพจิตต์ ชาวเมืองกรุง
133535060502403นายเมธัส ตันสุขชัย
134535060502239นางสาวปิยพร ว่องวัฒนสิริ
135535060502809นางสาวอรวี โหมมารา
136535060501819นางสาวหนึ่งฤดี ศิริโท
137535060502361นางสาวพาขวัญ มีชาญเชาว์
138535060501561นางสาววราภรณ์ หัตภาภรณ์เนรมิต
139535060501900นางสาวบุญสิตา สายันประเสริฐ
140535060502973นายอรรถพล วงศ์พรม
141535060503021นางสาวพัชรีพร ยะภาวงษ์
142535060500688นางสาวธิษะณา อดิเทพสถิต
143535060500613นางสาวธนาวรรณ ดิษฐศรีพร
144535060501116นางสาวปัณณพร สัจจะเวทะ
145535060500522นายณัฐนนท์ บุญจวงสิริสกุล
146535060500332นางสาวฐานิตา สุธีรยงประเสริฐ
147535060500191นายจิรายุ ชัยวิภา
148535060501868นางสาวอรุโณทัย สุวรรณ
149535060501959นางสาวปิยพร สิริมานะวงศ์
150535060501710นายสิทธิชัย ธีระวัฒนาพันธุ์
151535060501835นางสาวอภิสมา บรรเลงเสนาะ
152535060503195นางสาวสุพัชชา เกตุสะอาด
153535060500217นางสาวจุฑามาศ จัตวากุล
154535060501058นางสาวปฐมาวดี จันทร์ศรี
155535060500696นายยศพันธ์ กลัดสันเทียะ
156535060500894นางสาวมนัสวี บัวพาคำผง
157535060500944นางสาวณัฐนันท์ เลิศวาณิชดิลก
158535060500951นายธนวัฒน์ ตั้งรัตนาวลี
159535060501041นางสาวกชพร จุสวย
160535060500571นายทศพร ศุรธณี
161535060500977นางสาวธัชธา ซำมะกุล
162535060502551นางสาววรัญญา นักจะเข้
163535060501348นางสาวรมณ สุนทรธรรมวาที
164535060500530นางสาวณิชชา พันธุมะบำรุง
165535060502023นางสาวกุลฐิตา สมช่วง
166535060501314นางสาวภาพิมล ประจงพันธ์
167535060501363นายรัฐกิตติ์ ศรีจันทร์อินทร์
168535060501579นางสาววริษฐา ขาวบาง
169535060502429นางสาวรวีวรรณ ยิ้มทิม
170535060502783นางสาวอรนิชา เกติพันธ์
171535060500027นายกฤษฎา กิจวรวศิน
172535060502163นางสาวนฤมล ทองค้ำ
173535060500167นางสาวจิรพร เทพทอง
174535060502247นางสาวพนิดา ขวัญขจรโรจน์
175535060502072นางสาวจิรัชญา ไกยะวณิชย์
176535060501777นางสาวสุภา เขียวสอาด
177535060501462นางสาวบารมี พุฒซ้อน
178535060500746นายนเรศ การพงศ์ศรี
179535060500852นางสาวนิโลบล แก้วจินดา
180535060502635นางสาวศิรินันท์ ธรณี
181535060502858นางสาวดวงกมล ปาณะศรี
182535060503161นายวินัย ขามจัตุรัส
183545060510264นายขวัญชัย เขมาธรามาศ
184546060501329นางสาวรพีพรรณ แซงราชา
185556060500015นางสาวกมลทิพย์ นิลนิยม
186556060500023นางสาวกมลวรรณ ยุทธชนะ
187556060500692นางสาวนรีรัตน์ พิมาน
188556060500163นางสาวทิฐินันท์ ไชยศิรินทร์
189556060500536นางสาวบุหงา แก้วกุลประเสริฐ
190556060500585นายปิยะณัฐ อัศวภูมิ
191556060500627นางสาวพรรณี แซ่จ้าง
192556060500635นางสาวพรหมพร บุญชุบ
193556060501013นางสาวรุ่งนภา นุโรจน์
194556060501021นางสาววนิดา ลาพันธ์
195556060501039นายวัฒนา ศิริอุดมสิน
196556060501062นายศักดิ์สิทธิ์ ธัญญาอุดมสิน
197556060501112นางสาวสุกัญญา ยลพันธ์
198556060501187นายอัฏพร น้อยวัด
199556060501203นางสาวอำไพ บรรใดเพ็ชร
200556060500205นางสาวนภัส มูลเมือง
201556060500650นางสาวไพรวัลย์ ชึหมื่อ
202556060501138นางสาวสุนิษา เมืองแก้วฟ้า
203556060501179นางสาวอัจฉราวดี ศรีธยา
204556060501096นางสาวสมฤทัย วอนพานิช
205556060501161นางสาวอรวรรณ บุญส่ง
206556060500593นายพงษ์ดนัย สิงห์เมือง
207556060501120นางสาวสุนันทา วงศ์วรรณวัฒน์
208556060500114นางสาวฉัตรทิพย์ กันชูผล
209556060500064นางสาวคุณัญญา ผาสิน
210556060501153นางสาวหทัยวรรณ บุญถูก
211556060500106นางสาวเจนจิรา หนูแย้ม
212556060500544นายปรเมษฐ สัตยวงค์
213556060500148นางสาวณัฎฎวรรณ สุวรรณศรี
214556060500171นางสาวทิพากร ออนคง
215556060500676นายภานุพงค์ ใจซื่อ
216556060500510นางสาวนันทนา กองทำ
217556060500197นางสาวธิดาภรณ์ แดงสวัสดิ์
218556060501237นางสาวสุนิสา โกสุมา
219556060500700นางสาวรสริน เขษมพิทักษ์สิน
220556060500189นายธนายุทธ ตั้งวัชราภรณ์
221556060500221นางสาวกัญญาณี วัดแย้ม
222556060500239นางสาวเจนจิรา อร่ามโชติ
223556060500262นายธีรศักดิ์ บุตรทอง
224556060500270นางสาวน้องนุช นาแพง
225556060501211นางสาววาสนา เติมธรรมรัมย์
226556060501229นางสาวโศภิษฐ์ เขียวเอื้อเอม
227556060501088นางสาวภัฐนิชาวรรณ แก้วประสาร
228556060500072นางสาวแคทลียา มาแดง
229556060500742นางสาวภัทราภรณ์ ทองแป้น
230556060500726นางสาวประกายดาว แก้วทองโต
231556060500049นางสาวแก้วตา โสบุญมา
232556060500056นายคมกฤษ ดวงตา
233556060501195นางสาวอาทิติยา ภูกลาง
234556060500098นางสาวจุฑาภรณ์ ต้นงาม
235535060501686นางสาวสรัชฌา ส่งแสง
236535060502387นายไพศาล เสียงเสนาะ
237535060501447นางสาวนิภาพร สุทีวรรณ
238556060501245นายรวิกานต์ ทุ่งเก้า
239556060500767นางสาวมัลลิกา พรมจันทึก
240535060501199นางสาวพัชรพรรณ พูลอ้อย
241535060500506นายชนม์เฉลิม ธนะเจริญธรรม
242535060502726นางสาวสุนีย์ ศิริโวหาร
243545060510835นางสาววรางคณา พรหมมาศ