รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060502438นางสาวพนิดา สุดทองคง
2545060510157นางสาวธิดารัตน์ กองสุภาพรรณ
3545060510165นายนพพล กุญชรสินธุ์
4555060510412นางสาวสุภานัน จันทร์ขาว
5555060510123นายจักรพันธุ์ กระถินทอง
6555060510354นางสาวศศิชานันท์ ไทยขำ
7555060501874นางสาวสิริกาญจน์ ศรีระทัศน์
8535060501611นายวีระพงษ์ ละเลิศ
9525060501604นางสาวเสาวลักษณ์ แสงสว่าง
10545060500364นางสาวจิตร์ตรีรัช ทองฟู
11545060500414นางสาวจุฑารัตน์ คุณารักษ์กร
12545060500422นางสาวชฎาพร บุญสิทธิ์
13545060500927นายปฐมพร สังขจร
14545060500943นางสาวปัทมา เณรพงษ์
15545060500281นายกนกพล ปรียวงศ์
16545060501305นางสาวพรรษา ศรีบุญเรือง
17545060501339นางสาวพิมพ์ภินันท์ สาริมานนท์
18545060500885นางสาวนันทนา เศษสุวรรณ
19545060501289นางสาวพรพิมล รัตโรจน์
20545060501800นางสาวสมใจ เขียนกัน
21545060501867นางสาวสุนิสา สมานเผ่าพงศ์
22545060501883นายเสฎฐวุฒิ มหาคุณ
23545060501917นางสาวอมิตา ทองมนต์
24545060501560นายสิทธิกร สูตร์วรรณ์
25545060500109นางสาวจิตรลดา เรืองสุวรรณ์
26545060500182นางสาวณัชชาภรณ์ สนเอี่ยม
27545060500604นายนันทศักดิ์ ไพรีพินาศ
28545060500612นายน้ำทิพย์ เย็นใจ
29545060500034นางสาวกัญญรัตน์ โปรยเจริญ
30545060500968นายจิรัชญา คงกะพันธ์
31545060502261นายสัมฤทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
32545060502022นางสาวสุพิชชา เจียระนัย
33545060500448นายธนัญญา แซ่เจีย
34545060501768นางสาวสุนิสา โดรัมย์
35545060500984นางสาวเมภิชา แสงจันทร์
36545060501123นางสาวรางเงิน กล้าอยู่
37545060500729นายพฤกณัฐธร โกสุมขจรเกียรติ
38545060501222นางสาววิชญา แซ่ฉั่ว
39545060501578นางสาวสิริพร ธูปหอม
40545060501586นางสาวสุกัญญา บำรัมย์
41545060501636นางสาวสุรัชนา เล็กตุ้ย
42545060502014นางสาวศิริพร พราหมเภทย์
43545060501495นางสาวพชร รุ่งวิสุทธิพร
44545060502113นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์แดง
45545060502162นางสาวยอดขวัญ เจียเจริญพงษ์
46545060502170นางสาวลักษณา เกิดลัพธ์
47545060500760นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เกษม
48545060501776นางสาวอุษณี ทรัพย์มูล
49545060500091นางสาวจิตประภัสสร์ สุโพธิ์ทิพย์
50545060500497นางสาวกชกร บุญธรรม
51545060501032นางสาวแพรว สินสวัสดิ์
52545060501487นางสาววิไลวรรณ เกียรติสมวงศ์
53545060502006นายวิศรุต ภิรมย์อยู่
54545060510116นางสาวทัศณีย์ ธรฤทธิ์
55545060510520นายพงษ์เลิศ อุ้มชูวัฒนา
56545060501669นางสาวหญิง ลิ่วธนมงคล
57545060500562นายนพพล เจ้ยเปลี่ยน
58545060501982นายศุภิสรา ด่านหิรัญวัฒน์
59545060500638นางสาวประภากร อ่อนชุลี
60545060500745นายไชยยศ เลิศกำจรวัฒน์
61545060500828นางสาวดวงใจ เปี่ยมคุ้ม
62545060500554นางสาวธิดาทิพย์ บูรณนันทการ
63545060501834นางสาวสิริกาญจน์ เฮงศิริรักษ์
64545060501818นางสาวสลิลา โพธิ์ศรี
65545060510512นางสาวปวีณา นาคสวัสดิ์
66545060500117นางสาวจิราพร รุ่งเลิศ
67545060502055นายจิรัฏฐ์ นิธิภาพกุลวงศ์
68545060502105นางสาวนวรัตน์ ชาญชิต
69545060501404นางสาวรัตติยา กิ่งแสง
70545060500646นางสาวปวีณา บัวเงิน
71545060501735นายอัศดร ยางเยี่ยม
72545060501529นางสาวศิริพร วิหาโคตร
73545060510702นางสาวอสมา วงศ์วานรุ่งเรือง
74545060501040นางสาวแพรวพรรณ สมบูรณ์
75545060501313นางสาวพรอุมา พันธุเมฆินทร์
76545060502139นางสาวพิรัฐา มานะอมรชัยกุล
77545060510066นายชนาธิป จันทร์ศรี
78545060501131นางสาวรินทราย พระคุ้มรักษา
79545060500893นางสาวน้ำทิพย์ สุขสันติ
80545060500869นายธีระศักดิ์ รอดทอง
81545060500067นางสาวภควรรณ บัวเจริญ
82545060500596นางสาวนันทรัตน์ หนูเสมียน
83545060500398นางสาวณัฏฐณรรณ นากร
84545060502253นางสาวยศวดี เอี่ยมสอาด
85545060501107นางสาวเยาวลักษณ์ ไทยกระโทก
86545060500240นางสาวเกศกานดา รัตนสากล
87545060500380นางสาวจินดารัตน์ โพธิ์ศรี
88545060500133นางสาวจุฑารัตน์ เจริญผล
89545060510637นางสาววณิศรา ก่องตาวงศ์
90545060500208นายณัฐพงศ์ วิมลพงศ์ทวี
91545060500976นางสาวฐิติมา พลนาวี
92545060501610นางสาวสุนิสา ทัศนา
93545060500935นางสาวปัญญาพร โชติหิรัญปรีดา
94545060501321นางสาวพัชรี บุญอ่ำ
95545060502147นายเมษ รงค์เดชประทีป
96545060500802นางสาวณิชกมล โทพินิจ
97545060500653นางสาวปัญญาภรณ์ หาลาง
98545060501354นายไพรวัลย์ คล้ายหุ่น
99545060502246นางสาวนันท์นลิน ศรีสัมพันธ์
100545060500265นายจิรวุฒิ เปี่ยมศักดิ์สันติ
101545060501347นางสาวเพชร ตันติวุฒิสกุล
102545060502063นางสาวจิราวรรณ สมทอง
103545060500471นายณรงค์ จินดาจามร
104545060501057นางสาวภคินี หาญจิตร
105545060501677นางสาวหนึ่งฤทัย แดนชัย
106545060500257นายจักรดุลย์ เรืองอิทธินันท์
107545060501784นางสาวศศิพิมพ์ แก้วดี
108545060500083นางสาวจารุวรรณ สุขเกษม
109545060502238นายเชาว์วัฒน์ ชัยชนะ
110545060510561นายภัทรพล เลิศทรัพย์ทวี
111545060500323นางสาวกวินนา ประจันทร์ศรี
112545060501479นางสาววิภาดา ศรีสลุง
113545060501297นางสาวพรรณนิพา ศรีบุญ
114545060500950นางสาวปุญชรัสมิ์ โพธิ์ศรีทอง
115545060501164นายวรพล ฟุ้งเฟื่อง
116545060500372นางสาวจิตราภรณ์ สุวรรณประเสริฐ
117545060501446นางสาววนิดา ขำปิ่น
118545060501859นางสาวสุทัสสี ทองใบ
119545060501115นายรัชชานนท์ ไตรวิทยานุรักษ์
120545060501990นายวันชัย ตั้งจิตต์ภราดร
121545060501065นายภัคพล อ่อนนุ่ม
122545060500679นายปิยะพงษ์ อิ่มอารมย์
123545060501743นางสาวสาวิตรี หงษาวงศ์
124545060500711นางสาวพวีรัตน์ พาชมโฉม
125545060500018นางสาวกนกกานต์ ชูมก
126545060501628นางสาวสุปรียา ชาญโชคชัย
127545060501644นางสาวสุรีย์ ใจเพชร
128545060500661นางสาวปัทมา เดชมี
129545060500687นางสาวผโลทัย เทียนทอง
130545060502154นางสาวยลดา วงศ์ไชยา
131545060500059นายจิรฐา จันทร์โต
132545060500174นางสาวณัชชา ไกลถิ่น
133555060510214นายบุรินทร์ ชูสุวรรณ์
134566060500014นางสาวกมลพรรณ สุทำ
135566060500097นายจิรภัทร์ โปธิใจ
136566060500113นางสาวจุฑามาศ วงค์เสือ
137566060500139นางสาวชุรีรัตน์ ธีระจิตต์
138566060500147นางสาวฐิตารัตน์ พุกปรีชา
139566060500162นางสาวดลฤทัย รักธรรมดี
140566060500220นางสาวธนะดี สุ่มน้อย
141566060500246นายธีรินทร์ หอทอง
142566060500253นางสาวนิธิวรรณ นิธิสมบัติ
143566060500287นางสาวผกามาศ รอดแจ้ง
144566060500360นายพีรพัฒน์ เอนกสุรพจน์
145566060500394นางสาวมณฤดี พลอยเกิด
146555060510271นางสาวพัชราภรณ์ แหยมคง
147566060500048นางสาวกาญจนา ทรายแก้ว
148566060500436นายราเชนทร์ แซ่ก๊วย
149566060500444นางสาววรรวลี เชื้อดี
150566060500071นางสาวจารุวรรณ บัวชื่น
151566060500410นางสาวเมตตา หล่อหิรัญถาวร
152566060500295นางสาวผกาวัลย์ บุญคมรัตน์
153566060500329นางสาวพนิดา สารพันธ์
154566060500451นายวิฑูลย์ เหมาะสม
155566060500535นายอภิชาติ อ้นทอง
156566060500212นางสาวทิพย์ฤดี หอมเงิน
157566060500089นางสาวจารุวรรณ วิจักขณ์อภิญญา
158566060500345นายพิชย์ สุนทโรสถ์
159566060500303นายพงค์ภัค เกษมราษฎร์
160566060500493นางสาวสุนทรี รู้สุกิจกุล
161566060500121นางสาวชุติมา แผนดี
162566060500337นางสาวพรนิภา เหมือนนึก
163566060500196นางสาวทักษพร วรรณารักษ์
164566060500519นายอนุชา สุริยนต์
165566060500501นางสาวสุพัตรา วงศ์ระแหง
166566060500352นางสาวพิมพ์ปวีณ์ กลิ่นโสภณ
167566060500030นางสาวกาญจนา ซิ่นเส้ง
168566060500485นางสาวศุภลักษณ์ พิมพ์หนู
169566060500063นางสาวขวัญนรินทร์ งามล้อม
170566060500022นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เจริญภักดี
171566060500204นางสาวทิพยเนตร เกื้อกิจไพบูลย์
172566060500378นางสาวภัชธีญา คำนวณศิลป์
173566060500469นายศรราม หม้อทอง
174566060500584นางสาวพัชรา วิวัฒนศร
175566060500105นางสาวจิราวรรณ ชูเพชร
176566060500154นางสาวณัฐธิดา ขำแก้ว
177566060500261นางสาวเบญจวรรณ พันธุ์ประวงษ์
178566060500170นายต่อพงษ์ จุมพลเสถียร
179566060500550นางสาวอัจฉรา ผิวผ่อง
180566060500527นายอนุตร แสงหัวช้าง
181566060500543นางสาวอรวรรณ พัดใจดี
182566060500279นางสาวปัทมา มีครัว
183566060500055นายกิตติคุณ ลิ่มวงศ์
184566060500477นางสาวศิริลักษณ์ ถนอมสิน
185545060501693นางสาวอนงค์ลักษณ์ ผำไชย
186545060502196นายคเชนทร์ นักร้อง
187545060501941นายอานันท์ เขิมขันธ์
188545060510843นางสาวพรนภัส ปิยะศุภสิทธิ์
189566060500188นายถาวร วงศ์คำ