รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565060510981นายณัฐวุฒิ อินทพันธุ์
2545060510041นางสาวจุฑามาศ ชูใจ
3555060500876นายธนัญชย์ แย้มบุญมี
4565060511021นางสาวนันทิกานต์ แทวกระโทก
5555060502484นางสาวเสาวณีย์ พิทักษา
6565060510049นางสาวเกตุกนก เพชรรัตน์
7565060510155นางสาวปวันรัตน์ เลขนาวิน
8586060500194ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัชชา กาญจนธนาสิทธิ์
9586060500202นางสาวณัฐณิชา ทรงงาม
10586060500012นางสาวกนกพร จงบรรจบ
11586060500020นางสาวกนกวรรณ จันทร์กระจ่าง
12586060500038นางสาวกนกวรรณ สุพล
13586060500046นายกำธร แซ่ว้าง
14586060500061นางสาวเกศรา แก้วกระจ่าง
15586060500079นางสาวจันนิภา จันทสิทธิ์
16586060500129นางสาวจุฬาลักษณ์ ปีนาเกต
17586060500160นางสาวโชติกา เครือซุง
18586060500178นางสาวฐิตินันท์ ทองกัน
19586060500228นายณัฐพล ชิณแสน
20586060500236นางสาวทิพธัญญา เมฆอรุณ
21586060500244นางสาวทิพปภา อุดเต็น
22586060500251นางสาวธิภาภรณ์ บัวดก
23586060500269นายธีระพล วงค์ษา
24586060500277นางสาวนพวรรณ รอดยิ้ม
25586060500301นางสาวนิภาวรรณ ช่วยทอง
26586060500319นางสาวบุหงา ชูช่วย
27586060500343นางสาวปาณิสรา สมทอง
28586060500350นางสาวปานเทียน สุพรรณ
29586060500376นางสาวปุณชญานิษฐ์ อินคำ
30586060500384นายพรชัย ชูยงค์
31586060500392นางสาวพรพรรณ จักสาน
32586060500517นายพรพรหม แก้วกิริยา
33586060500525นางสาวพัชรินทร์ บัวเกตุ
34586060500541นายพีรพล ฤทธิวรรณ
35586060500558นางสาวภัทราวดี บริบาล
36586060500566นางสาวมลฤดี โชคดี
37586060500574นางสาวมุทิตา แสงภู่
38586060500582นายรามณรงค์ สีบุตรา
39586060500590นายวรรณรัตน์ บางน้อย
40586060500608นางสาววรรณา บ่อคุ้ม
41586060500624นางสาววิมลมณี วงศ์เมือง
42586060500632นางสาววิริญญา ปันตัน
43586060500640นางสาววิลาวัณย์ จันทร์กุล
44586060500665นายศตวรรษ เสือพิมพา
45586060500673นางสาวศศิประภา สินทบ
46586060500681นางสาวศุภวรรณ สุวรรณ์
47586060500699นางสาวสรินทร ศรีสุริยะรุ่งเรือง
48586060500715นางสาวสิปโปทัย สีเสน
49586060500723นายสุกฤต มีมุข
50586060500731นางสาวสุดารัตน์ หนูเดช
51586060500749นางสาวสุธาทิพย์ คงกัน
52586060500756นางสาวสุนิสา ทองประไพภักดิ์
53586060500764นางสาวสุวนันท์ จันทร์เป็ง
54586060500780นางสาวอนงค์นาถ เกิดศรี
55586060500798นางสาวอภิญญา ถนอมแก้ว
56586060500806นางสาวอภิษฎา เตชะพันธุกุล
57586060500848นางสาวอรุณี งามศรี
58586060500855นายอัมรินทร์ สามพ่วงบุญ
59586060500863นางสาวอารีรัตน์ อินโส
60586060500871นางสาวอุไรวรรณ เจริญศึกษา
61586060500905นายตาหนู เกิดพิพัฒน์
62565060510817นายอภิมุข เตชธนางกูร
63565060500263นางสาวณัฐธิดา ตันตยาภรณ์
64565060500297นางสาวณัฐวรรณ ดุลยรัตนชัย
65565060500370นางสาวกรกนก กันเกิด
66565060500438นางสาวกิ่งกาญจน์ อินทร์สวัสดิ์
67565060502194นายกฤษดา กิจเจริญ
68565060502277นางสาวชญานิศ แสงจันทร์
69565060502830นางสาวประไพศรี วงษ์แท่นทอง
70565060500990นายณัฐวดี วงค์ภักดี
71565060501519นางสาวศศิธร อาจสมัย
72565060501527นางสาวศศิภา สีสาวแห
73565060501535นายปวรปรัชญ์ ชินวงษ์
74565060501550นายศุภกร ฝ่ายชาวนา
75565060501568นายคุณัชญ์ภูมิ ฉวีภักดิ์
76565060501600นางสาวสิรพร สะเดา
77565060501626นายสิริศักดิ์ ประสมสิน
78565060501675นางสาวสุธาสินี จิโรจน์ฉัตริน
79565060501691นายสุรพล เทียนขำ
80565060501709นายสุวิทย์ สมบูรณ์จิตฤดี
81565060501725นางสาวหทัยชนก ศิริรัตน์
82565060501741นางสาวอกนิษฐ์ เนื่องจำนงค์
83565060501758นางสาวอจิรวดี รุ่งเรือง
84565060501832นางสาวอริษา ไชยศรีษะ
85565060501857นางสาวศีลตา แซ่ลิ้ม
86565060501873นางสาวสุดารัตน์ เสียมกำปัง
87565060501881นางสาวสุธิสา ศรีอวยพรชัย
88565060501907นางสาวสุภัสศิริ ชาวโพธิ์
89565060501956นายณลินรภา พุฒซ้อน
90565060501972นางสาวอมิตตา โปยำ
91565060501980นางสาวสุธีมนต์ ยอเซฟ
92565060501998นางสาวอักษร สิงห์ประโคน
93565060502012นางสาวอาภาพรรณ อินทรชัยศรี
94565060502632นางสาววิชุดา ไหวพิษ
95565060502665นางสาวกัญจ์ญาณัฏฐ์ ศรีทาถุ่ง
96565060502673นางสาวศรสวรรค์ คุณสัตย์
97565060502699นางสาวสินาภรณ์ จำปาเหลือง
98565060502715นางสาวสุพิชชา โฆษิตเวชสกุล
99565060502723นางสาวสุภัทรี จันทร์นวล
100565060502749นางสาวอภิญญา เจริญนนท์
101565060502756นายอานนท์ ทุทน
102565060502780นางสาวอำไพ วระคุณ
103565060502806นายศิวกร แย้มกสิกร
104565060502814นางสาวสุคนธรัตน์ สาฤกษ์
105565060502954นางสาวชวัลกร จันทนา
106565060502962นางสาวรัตนาภรณ์ กิตติโรจนพันธ์
107565060501147นายพิพัฒน์พล อินทรา
108565060501154นางสาวพิมพ์วิภา นาคประเสริฐพร
109565060501170นางสาวภัทรกันย์ พรมสา
110565060501253นางสาวลลิตภัทร แสงเนตร
111565060502533นายวริทธิ์นันท์ ถนอมแก้ว
112565060502574นางสาวลัดดาวัลย์ พัฒนา
113565060502590นายวริทธิ์ เฉ็ตตี
114565060510668นายวัชรพงษ์ บุตรศรี
115555060510552นายวงศกร จ้อยร่อย
116565060510916นางสาวชนัฏฐา จารุพิศาลเลิศ
117565060510999นางสาวทุติภรณ์ วงศ์ทองเหลือ
118565060510858นายอัสดา กันทา
119565060510767นางสาวสุธิดา วงค์จันทร์
120565060510635นางสาวรัตนาภรณ์ นิละนนท์
121565060510544นางสาวพรพิมล วาตะขบ
122565060510411นายดำรงเดช บุตรพา
123565060511146นายสุวิทย์ เหมือนสันเทียะ
124565060511088นายรชตกร เสนพงศ์
125565060511047นางสาวพชรพร ขำจีน
126565060511039นางสาวนิสาไลย์ สั่งสอนอาตม์
127565060510866นางสาวอารียา แหล่งสนาม
128565060510833นางสาวอรวรรยา ศรีแก้วณวรรณ
129565060510791นายอธิการ เลิศยานยงค์
130565060510742นางสาวสุชาดา ศิริพานิช
131565060510726นายศุภโชค สินสิทธิสกุล
132565060510700นายศิระชัย ศรีบุญทันกุล
133565060510684นายวิตามิน ศรีสมิต
134565060510619นายรัฐพงศ์ มาถาวร
135565060510486นางสาวนุษบา หันหาบุญ
136565060510395นางสาวณัฐธิดา บุญมาต
137565060510262นายอัครเดช บูรณะศรี
138565060510221นางสาวสายชล ศรีชม
139565060510205นางสาวอัฐภิชญาณ์ ภู่ดี
140565060510163นายไพศาล สุขเกษม
141565060510130นางสาวนวพร เขียวชะอุ่ม
142565060510106นางสาวธนัชพร อยู่คง
143565060510031นายการันต์ มณีรัตนมงคล
144565060501014นางสาวปุระภัสสร์ ธีรภัทรกร
145565060501030นางสาวพนิดา ทับศิริ
146565060501063นางสาวพรรณิภา บุญมา
147565060501071นางสาวพิมพ์ชญา ฉัตรศิระอรุณพร
148565060501097นางสาวพัฒน์ธิดา วงษ์พานิช
149565060501105นางสาวพัทธนันท์ มาสิลีรังสี
150565060501113นางสาวพันทิพา สันติถาวรยิ่ง
151565060501121นางสาวอัญญ์ณภัค เจียวรัมย์
152565060501188นางสาวภัสสร์โสภา ธรรมสโร
153565060501212นายยุทธชัย สื่อมงคลวงศ์
154565060501246นางสาวฤทัยริทธิ์ ทองกรบุณยวัทน์
155565060501261นางสาวลาวัลย์ เกิดท่าพระ
156565060501303นางสาววันวิสา อินทเสนา
157565060501329นางสาววารี แสงมาน
158565060501345นางสาววิลาสินี ตั้งสิริพัฒนา
159565060501352นายเรวัตร เฉานา
160565060501360นางสาวศิราณี คำงาม
161565060501386นางสาวมันทนา ม่วงน้อย
162565060501436นางสาวรัดเกล้า วรปกรณ์
163565060501444นางสาววริศรา ภูติ
164565060501451นางสาววิมลวรรณ เจริญผล
165565060501477นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ค่องหิรัญ
166565060502053นางสาวสรัญธร ฐานะธนทิพย์
167565060502061นายสิทธิพล ตั้งจิตรนุเคราะห์
168565060502087นางสาวสุชาดา แซ่ตั้น
169565060502517นางสาวพรรธิภา วิชาพูล
170565060502525นางสาวพิกุล สุดสังข์
171565060502558นางสาวรัชนี ท่าดี
172565060502566นางสาวลลิล สื่อสวน
173565060502582นางสาวลัดดาวัลย์ วรรณุวาส
174565060502608นางสาววรินทร เหลืองสมบูรณ์
175565060502616นายวัชรชัย คำไทยสุรารักษ์
176565060502624นางสาววิจิตรา เพิ่มพรศรี
177565060500057นางสาวกษิรา โพธิ์ทอง
178565060500123นางสาวจิตติมา สุขสุวรรณ
179565060500131นางสาวจิตรานุช สุขนิสสัย
180565060500156นางสาวจุฑารัตน์ คุ่ยหนู
181565060500206นางสาวชนิดา จิตต์อารี
182565060500230นางสาวณัฐชยา แสงอรุณ
183565060500289นายณัฐภูมิ โปร่งมะณี
184565060500313นางสาวณิชภัค เมฆรัตนวรกุล
185565060500321นางสาวดวงประภา ศรีวรรณ์
186565060500479นายจิณณวัตร ผิวขำ
187565060502202นางสาวกัญญนัช จิรธีรติ
188565060502244นายจิรกิตติ์ ชัยเจริญภัทร
189565060502251นางสาวจินตนา จันทร
190565060501774นายอนุตตร แตงอ่อน
191565060501816นางสาวอรอนงค์ คำแพร
192565060501865นางสาวโสมอุศา ลาภเจริญรุ่ง
193565060500511นางสาวทัตพิชา อาษาสุข
194565060500545นางสาวธนพร พิพัฒนสมบัติ
195565060500578นางสาวธัญจิรา กัญญาเงิน
196565060500586นางสาวธัญวรรณ รดหอมดี
197565060500594นายพงษ์พยัคฆ์ ลิ้มวาทะรส
198565060500602นายธีระยุทธ จันทาฟ้าเหลื่อม
199565060500610นายนราธร สัตย์ซื่อ
200565060500636นางสาวนลินี วิเศษ
201565060500651นางสาวนัยนันท์ ธนะประเสริฐกุล
202565060500677นางสาวนิภาวรรณ ทับทิม
203565060500701นางสาวบงกช วิจิตรสุนทร
204565060500727นางสาวบุญทิวา พุกบัวขาว
205565060500750นางสาวประภัสสร ปึงตระกูล
206565060500776นางสาวปริษา บุญสิทธิ์
207565060500818นางสาวปิยรักษ์ รักวัด
208565060500842นางสาวปิยาภรณ์ เจิมจันทร์
209565060500859นางสาวรักษีกา จันทร์กรอง
210565060500867นางสาวรัตนาภรณ์ ดำรัตนา
211565060500875นางสาวทิพาพร เขียววิเชียร
212565060500883นางสาวนภาพร วัชราพงษ์
213565060502327นางสาวญาณิศา สอนจรูญ
214565060502350นางสาวณิชารีย์ ทิศรีชัย
215565060502368นางสาวดลฤทัย บุญมา
216565060502384นายดุสิต ศิริกมลาศรัย
217565060502392นางสาวดุสิตา ศรีสำราญ
218565060502400นายตะวัน ศีลวัตวิญญู
219565060502418นางสาวทิพย์กมล เอี่ยมบุญช่วย
220565060502426นางสาวทิวารี แสงจุ่น
221565060502434นายธนะพล อภิบาลไกรศรี
222565060502442นางสาวธัญญาเรศ ลีลาธรรมสถิต
223565060502459นางสาวนพรัตน์ สุขศรีใส
224565060502467นางสาวเนตรนภา กั่งเซ่ง
225565060502475นางสาวปวีณา งามสมพจนีย์
226565060502483นางสาวปัทมภรณ์ จีนสุกร
227565060502491นางสาวปิยะรัตน์ นิวินรัมย์
228565060502855นางสาวนลิตา นุชวงษ์
229565060500040นางสาวกฤตติยา บริสุทธิ์
230565060500073นายขวัญชัย เร่งรัตน์
231565060500107นางสาวจารุวรรณ เรืองสิน
232565060500149นางสาวจิราวรรณ สกูลหรัง
233565060500164นางสาวเจนจิรา ภักดิ์ดี
234565060500172นางสาวฉัตรมณี ตั้งในธรรม
235565060500180นางสาวเฉลิมขวัญ บุญคง
236565060500214นางสาวรัฐฎาวีจ์ พึ่งโพธิ์
237565060500222นางสาวณัฐกานต์ สุขโสม
238565060500248นายณัฐชัย พรมรินทร์
239565060500255นางสาวณัฐฐาพร เจ๊ะมะสุขเกษม
240565060500347นางสาวทักษิณา สังธรรมมา
241565060500362นางสาวธัญนิดา ประทุม
242565060500420นางสาวกาญจนาพร พิพิธพรพงศ์
243565060502137นางสาวจุฑาทิพย์ เกตุแก้ว
244565060502178นางสาวกรกช มกุลสิริไพศาล
245565060502210นางสาวกัณฐ์ภรณ์ โชติกวณิชย์
246565060502236นางสาวจิตติมา มูลตรี
247565060502269นางสาวฉันฑนัฏฐ์ ธรรมรงค์แดง
248565060502285นางสาวชนากานต์ แสงทอง
249565060502301นายญนาวิช จิตวิเศษ
250565060502822นางสาวปาลิตา ธนิกกุล
251565060502921นางสาวชฎาพร พูลเพิ่ม
252565060510213นางสาวสมัชญา ขุนทองจันทร์
253565060510270นางสาวอัญชลิกา ยั่งยืน