รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575060502003นายศิววงศ์ มะณีฉาย
2586060500087นางสาวจารุวรรณ วงเวียน
3575060501914นางสาวจรรยพร ชัยฉัตรพรสุข
4575060510907นางสาวรัตนา จันสุภีร์
5575060500023นายฐิติวัฒน์ กรวยสวัสดิ์
6575060500882นางสาวรินทร์ณฐา พิพิธจรัสชัย
7575060500031นายฐิติวัสส์ สุขเจริญ
8575060511046นายธนากร โชติสันเทียะ
9575060510329นายปรัชญา เทศทอง
10575060510501นางสาวณัฐกาญ อุสมาน
11575060500205นางสาวจิราภรณ์ เพียรพงศ์วิธ
12575060501864นางสาวภิญญา ปนัดดาสิริสุข
13575060511079นางสาวนิชนันดา คำดี
14575060510360นายกฤตธี เสมรสุนทร
15575060510337นางสาวปิยาภัสร์ ไผ่สุวัฒน์
16575060510154นายกฤษฎา พงศกรเสถียร
17575060510287นายนริศ จิตราพรพันธ์
18575060510253นางสาวธัญชนก มหาศักดิ์
19575060510220นายทัตพงศ์ อุดมใจธรรมกุล
20575060501765นางสาวสโรชา สองเมือง
21575060501799นายทรงวุฒิ พันธะนารี
22575060501294นางสาวณัฏฐิกา มณฑา
23575060510188นางสาวณัฐธิดา นุชเขียว
24575060510378นายกิติพัฒน์ บุญจินาพันธุ์
25575060510675นายภูริวงศ์ วิบูลย์พันธ์
26575060510436นายจักรภัทร ยิ่งวรพันธ์
27575060501260นายศราวุฒิ ยอดสายออ
28575060510394นายไกรพล ปัสสาคำ
29575060511053นายธนินทร์ ปิ่นทองน้อย
30575060500833นายณัฐวัฒน์ โชติกะสุภา
31575060501203นางสาววนาลี นพตระกูล
32575060500551นางสาวชลธิชา ถุงสุวรรณ
33575060501237นายวุฒิพงศ์ โสภีวรรณ์
34575060501674นางสาวอนัญลักษณ์ เจริญกิจ
35575060501591นายสหชัย ปะระทัง
36575060500635นางสาวณัฐชลัย ชะบา
37575060501062นางสาวนุชนาฏ สารฤทธิ์
38575060510816นายอาชวิน โตธนะเกษม
39575060510766นายสราวุธ เตียงโรจน์รัตน์
40575060500577นายฌานวัฒน์ เกตุเฉลียว
41575060500320นายธนบัติ รักษนาเวศ
42575060500312นางสาวพิภาพรรณ เอี่ยมครอง
43575060501252นางสาวพัณณิตา แสงพุ่ม
44575060501153นางสาวภัทราวรรณ เว่าสันเทียะ
45575060500122นางสาวกรองแก้ว นพเก้า
46575060510048นางสาวกุลชญา พูลจำปา
47575060500767นางสาวนัฐญามาส กรังพานิชย์
48575060501088นางสาวเบญจมาภรณ์ ประดิษฐ์
49575060501575นายสมชาย ดวงดีเสมอ
50575060500304นายชวัลวิชญ์ หวังโสภารักษ์
51575060500106นางสาวกรรณิการ์ เสือคำ
52575060501922นางสาวฐิตินาถ หงสิมากุล
53575060501724นางสาวอรจิรา ศรีสุขสมวรรณ
54575060510493นางสาวฐิติรัตน์ อาจราญ
55575060501880นายกฤษฎา ทรัพย์เสนีย์
56575060501195นางสาวลูกน้ำ การมี
57575060500601นางสาวณหทัย ศรีไสว
58585060511086นายแสงทอง มีใย
59575060500015นางสาวกนกวรรณ อภิมหาทรัพย์
60575060501849นางสาวธีราสินี หลำผาสุข
61575060510170นางเกษราภรณ์ พลอยชื่นชม
62575060510162นางสาวกัณฐิกา โทนประยูร
63575060500064นางสาวกชกร โพธิ์ทอง
64575060501906นายกุณธวัช ไชยจิรภาส
65575060501948นายพิเชษฐ ชาญไชยภัทร
66575060501732นางสาวอัญธิกา วันดี
67575060501971นางสาวนพมณี มงคลธนานนท์
68575060501336นางสาวปุณยนุช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
69575060510972นางสาวสรวงนภา แนบสนิท
70575060511004นางสาวอภิชญา เทพแสงพราว
71575060510865นายพีรพงษ์ รุ่งสว่าง
72575060510311นายบัญญพนต์ วัฒนายิ่งสมสุข
73575060501757นายพงศ์จิรายุ เพ็ญพรเกษม
74575060510808นางสาวณิชชรีย์ ธนพรรวีรัตน์
75575060501740นางสาวอินธิรา เจริญสม
76575060510691นางสาวนนทรัตน์ อัครมณีธนภัทร์
77575060510428นายคนินทร์ นรินทรางกูร ณ อยุธยา
78575060501856นายพนธกร ศิริอยู่วิทยา
79575060500668นางสาวณัฐนันท์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
80575060501328นางสาวสิริมล คำสุวรรณ์
81575060500387นางสาวชุตินาถ ดำสุทธิ์
82575060501773นางสาวสุวพร บวรวิเศษกุล
83575060511061นายณัฎฐกิตติ์ จิรวิพัฒนพงศ์
84575060500262นางสาวสิริมาศ มีฉิม
85575060500841นางสาวอัยญารัตน์ เกิดมงคลธรรม
86575060501815นางสาวธัญญารัตน์ เครื่องสูงเนิน
87575060500619นางสาวณัฐชยา จิระการค้า
88575060510097นางสาวณัฐชนก สกุลชัยพิวัฒน์
89575060501872นางสาวพรทิพย์ มะกรูดอินทร์
90575060501302นางสาวณัฐรดา คงศรี
91575060510881นางสาวรัชนก อึ่งบำเหน็จ
92575060510204นางสาวดาราจิตต์ อรัณยะปาล
93575060510576นางสาวศิวะภรณ์ เอนกสุวรรณ
94575060501633นางสาวสุภา ภางาม
95575060510568นางสาวศศิธร ทองใบ
96575060500650นางสาวณัฐนันท์ ตั่นหุ้ย
97575060500247นางสาวเจษฎา จิตศรัทธาธรรม
98575060500254นางสาวฉัตรฤดี กิจชัยเจริญพร
99575060500718นางสาวธิดาพร คุ้มทองคำ
100575060500866นางสาวมลิวัลย์ กันตนะ
101575060500825นางสาวเสาวรส เสาร์แก้ว
102575060500809นางสาวพิมลพรรณ พรเจริญ
103575060501039นางสาวเมธาวี สายทิ
104575060500643นางสาวณัฐพัชญ์ แก้วไม้สุรัตนกุล
105575060500759นางสาวนันท์นภัส จันทา
106575060500775นายชวัลวิทย์ บุรกสิกร
107575060500379นายอนุชา สิริสิทธาจารย์
108575060510527นางสาวพรรษมณ เชื่อมไธสง
109575060500213นางสาวจิราภา ชาลีชาติ
110565060510445นายธนภูมิ วรลักษณ์กิจ
111575060501559นายเจติยา มหาโภควาณิช
112575060500130นายกษมพันธ์ หาญอมรเศรษฐ์
113575060500684นายเทพพิทักษ์ สอนสัตย์
114575060500270นางสาวจุฑาทิพย์ ตุ่นสระน้อย
115575060500049นายณัฐวัตร รัตนา
116575060501823นายศุภฤกษ์ จั่นโพธิ์เตี้ย
117575060510758นายสมศักดิ์ จิตดิลกธรรม
118575060501930นางสาวพิชญาภา พลอยมี
119575060510642นางสาวสุรธันต์ เลิศนวลพรรณ
120575060500395นางสาวมนฤทัย อินสว่าง
121575060510667นายภาสกร พลอยประเสริฐ
122575060510857นางสาวพิชญาภา เอี่ยมเย็น
123575060501286นายจิรัฏฐ์ ไพศาลธนะภัทร์
124575060501583นางสาวสวรส เอกอนันต์ธรรม
125575060500163นายคมสัน ไชยรักษ์
126575060510626นางสาวสุภาพรรณ สาระกูล
127575060501138นายพีรพงศ์ มงคลทองสะอาด
128575060501567นายศุรวุฑ ศิริลักษณ์ปกรณ์
129575060500361นายณัชพล แสงสอน
130575060500783นางสาวสุภัสสร แซ่โล้ว
131575060500528นางสาวนฤมล ชูประเสริฐ
132575060501096นางสาวปวีณา วัฒนพิบูลดิลก
133575060501013นางสาวพิมพ์ชนก รอดท่าไม้
134575060510592นายรัฐนันท์ ยอดสิงห์
135575060501229นางสาววาสนา ทิพมาตย์
136575060501187นางสาวรุ่งทอง ผลาผล
137575060501161นางสาวภิรมณ ภูริพันธุ์
138575060501146นายนันทพัชร์ อุนทุโร
139575060500569นางสาวชลธิชา อยู่บางช้าง
140575060500072นางสาวกนกวรรณ ลิ้มฮวบ
141575060501682นางสาวอภิชญา อาบสุวรรณ์
142575060510121นางสาวปาริชา ประสมศรี
143575060501609นางสาวสิริกัณฐนา เจริญทรัพย์
144565060510965นางสาวฐานิต เรียงสันเทียะ
145565060510577นางสาวเพลินตา สิริเริงสุข
146565060510403นางสาวณัฐวรรณ เกิดอิ่ม
147565060510676นางสาววาริพินทุ์ คล้อยคล้าย
148565060510114นายธรรมกิจ จำเริญ
149565060510288นายอาบบุญ ม่วงไหมทอง
150555060500058นางสาวขนิษฐา เทศเรือง
151586060500095นางสาวจินดารัตน์ น้อมนอบ
152596060500623นายยศกร เงินพูลศิริ
153596060500565นายภานุรุจ คืนประคอง
154596060500631นางสาววรัญญา วังโพธิ์
155596060500268นายนราธิป จันทร์วงค์
156596060500383นายปิยณัฐ กรรณทอน
157596060500250นายธนาวุฒิ มีป้อม
158596060500136นางสาวชุติมา อยู่สงค์
159596060500359นางสาวปาจารีย์ พึ่งแพง
160596060500870นางสาวอารีรัตน์ แสงมาศ
161596060500391นายพงศกร จิตเย็น
162596060500185นายณัฐฐาพล มาทา
163596060500862นางสาวอาทิมา คล้ายวงษ์
164596060500128นายชินวัตร ผลึกกองสิน
165596060500714นางสาวศศลักษณ์ ทัศดร
166596060500375นางสาวปาลิตา สาแก้ว
167596060500151นางสาวฐิตาพร แสงอรุณ
168596060500797นางสาวสุภัทรา จอนไธสง
169596060500540นางสาวพิชชาพร พูลเทียน
170596060500110นางสาวชลธิชา แวววับศรี
171596060500169นายฐิติชัย ชื่นอารมย์
172596060500649นายวรายุทธ ต่ายเพ็ง
173596060500847นางสาวอัญชลี ศรีจันทร์เหนือ
174596060500086นางสาวจิริญา มีมูล
175596060500300นางสาวเบญจพรรณ เมฆพยับ
176596060500524นางสาวพัชรินทร์ สีสด
177596060500581นางสาวมณีรัตน์ ต่วนทอง
178596060500789นางสาวสุพัตรา ม้าแก้ว
179596060500219นายณัฐพล ตั้งไพบูลย์วรรณ
180596060500854นายอาทิตย์ แก้วรอด
181596060500102นางสาวจุฑามาศ ประมาณ
182596060500201นางสาวณัฐธิดา ณัฐวุฒิ
183596060500276นายนวรากรณ์ ดิสโร
184596060500367นางสาวปาลิตา โชติมุข
185596060500896นางสาวกาญจนา พุ่มเจริญ
186596060500243นายธนพรรธน์ ศีตะรัตนะ
187596060500532นางสาวพัทธ์ธีรา อิ่นคำ
188596060500342นางสาวปวีรภา พยัคฆ์
189596060500706นายศตวรรษ แสงศรี
190596060500904นายธนกฤต เอียดทองคำ
191596060500557นางสาวเพ็ญนภา สายหยุด
192596060500730ว่าที่ร้อยตรีศุภณัฐ แจ่มศร
193596060500177นางสาวณภัทร นราสวัสดิ์
194596060500011นางสาวกนกวรรณ ทรายมูล
195596060500235นายทศพล ฉลูทอง
196596060500078นางสาวจิตราพร ไกรโสภณ
197575060501955นายสุเมธา แท่นธรรมโรจน์
198575060500288นายคมสัน พันธ์หล้า
199596060500060นายจักรรินทร์ สุดยิ่ง
200596060500821นางสาวอรพรรณ บุญช่วย
201575060500734นางสาวนวพร ยังให้ผล