รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506060687นางสาวสุภพร ทองเนื้อห้า
249506060760นายอิศเรศ บัวน้ำจืด
350506060073นางสาวจรวยพร เปียสวน
450506060115นางสาวชนาภรณ์ ศรีผา
550506060131นายชวลิต ตองติดรัมย์
650506060156นายชาตรี บริบูรณ์บริพันธ์
750506060214นางสาวดวงฤทัย ทองเหมะ
850506060248นายธนภัทร์ อินทเชตุ
950506060255นายธนากร ยอดบุรุษ
1050506060289นายธิติวัฒน์ อ้นไพรวัลย์
1150506060339นางสาวบุษยชริณทร์ ภูมิปัญญา
1250506060404นางสาวปาริฉัตร หมายเทียมกลาง
1350506060800นางสาวสุนิสา สุวรรณมรีจิ
1450506060925นางสาวณัทพร เอื้อจิตราเจริญ
1550506060693นางสาวศิริภรณ์ ศิริรวง
1650506060727นางสาวศุภลักษณ์ มาอ่อง
1750506060818นางสาวสุภัทรา ภู่มาลี
1850506060610นางสาววิภาดา ผลอินทร์
1950506060024นายกรกฤต เหรียญทองคำ
2050506060032นางสาวกรรณิกา ใบสนธิ์
2150506060123นางสาวชนิดาภา นิ่มนวล
2250506060149นายชาคริต ว่องภัทรา
2350506060198นางสาวณัฐวดี รอดถนอม
2450506060206นางสาวดวงกมล ชูฉิม
2550506060222นายเดชา คำเจริญ
2650506060487นายมานพ วิลาศ
2750506060768นางสาวสิริลักษณ์ เริงวิจิตรา
2850506060834นางสาวหทัยรัตน์ กัณทะพันธ์
2950506060917นางสาวอุไร แซ่ว่อง
3050506060503นางสาวยุวดี จันทรา
3150506060537นางสาวฤดีมาศ เม่งสุน
3250506060545นางสาวฤติมา รินากุล
3350506060578นางสาววนิดา ดีชัยยะ
3450506060016นางสาวกมลรัตน์ สุขเจริญ
3550506060230นางสาวกัญญาณัฐ บุญเรือง
3650506060107นางสาวเจนจิรา นิลโนรี
3750506060271นางสาวธราภรณ์ อบสิน
3850506060305นางสาวนันทพร แสวงทรัพย์
3950506060321นางสาวนิลรัตน์ ยศปัญญา
4050506060347นายปการ พุทธพรทิพย์
4150506060354นางสาวปณิชา กลิ่นมลิวัลย์
4250506060388นางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
4350506060412นางสาวปิยพร ศรีนาคคล้ำ
4450506060420นางสาวปิยะธิดา บุญธรรม
4550506060438นางสาวฐานิดา สายลาด
4650506060461นางสาวพุดกรอง อุทัศน์
4750506060040นางสาวกฤษณี อิศรกุล
4850506060750นายสิทธิพร แสงทอง
4950506060792นางสาวสุทัศนีย์ วิริยอนันต์เสรี
5050506060081นางสาวจิตวิมล จิตรเสถียรพร
5150506060909นางสาวอิสริยา บุญเขียน
5250506060891นางสาวอาริตา ธิปมวล
5350506060875นางสาวอมรรัตน์ ศรีเหรา
5450506060826นางสาวสุภาภรณ์ ศุภผลา
5550506060701นางสาวศิริยา ชิณวงศ์
5650506060669นางสาวศศิมาภรณ์ อินทบุตร
5750506060651นางสาวศลิษา ยังทรัพย์อนันต์
5850506060511นางสาวรัชกร เทียวพานิช
5950506060180นางสาวณัฏฐธิดา อภิพัฒน์นุกูล
600448506024356นายสุรกิจ จันทร์โฮ้วมณี
610448506024125นายพีรกรณ์ กุลวัฒน์