รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078028นางสาวกรนิตย์ จันทร์ศรี
249506078036นายกฤษณะ วงศ์เสวก
349506078044นางสาวกุลชลี มาปะลัง
449506078135นางสาวธิดารัตน์ ใฝคำ
549506078176นางสาวนัชชาพร สุวรรณสิงห์
649506078275นายมนต์ณัฐ มนต์สวัสดิ์ชัย
749506078325นางสาวพรรณี สาริวัน
849506078382นางสาวมะลิสา ทองหล่อ
949506078598นางสาวสุภาพร ทองนก
1049506078606นางสาวเสาวณีย์ นิลโนรี
1149506078259นางสาวปฏิมาพร เรืองเจริญ
1249506078267นางสาวประภาวรรณ ถาวรบูรณทรัพย์
1349506078317นางสาวพรพรรณ สมอลม
1449506078481นางสาววีณา สายน้ำใส
1549506078515นางสาวศิริวัฒนา หัทสนธ์
1649506078564นางสาวเขมนิจ กรุดมินบุรี
1749506078622นางสาวอรพรรณ ศุภผล
1849506078366นางสาวพิรุณี ม่วงยัง
1949506078408นายนราวดี อ่อนละออ
2049506078499นางสาวศิริรัตน์ ศักดิ์สิงห์
2149506078440นางสาววรรณวิสาข์ แสงดารา
2249506078457นายวัชระ ร่วมโพธิ์รี
2349506078523นายศิวคุปต์ ธัญญเจริญ
2449506078184นางสาวนันธญา เรืองฤทธิ์
2549506078119นายทศวร มะโนน้อม
2649506078093นายณัฐพล บำรุง
2749506078549นางสาวสุญาณี มงคลตรีรัตน์
2849506078051นางสาวเกศกานดา นราฤทธิ์
2949506078127นายธนบูลย์ พิทักษ์รัตนวงศ์
3049506078218นางสาวนุสรา อุทัยมา
3149506078309นางสาวพรทิพย์ ไหวพริบ
3249506078531นายณัฐกฤตา สีคุณลา
33114850602088นางสาวดลยา เอี่ยมพริ้ง
34114850602119นางสาวนันทวดี รุนใหม่
3550606070121นายอนวัช วิญญา
3650606070188นางสาวอุไรวรรณ ปณีตจิตต์
3750606070113นายวิษณุ ญาณบุญ
38114850602080นางสาวยุวรัตน์ สุขวัฒนากร
3949506078200นางสาวนิรมล ทองคำ
40114850602124นายชีรติ ดีประเสริฐ