รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา อาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
149506078614นายวัชรวีร์ นรินท์ชัยรังษี
249506078648นางสาวออรนัส สาราษฎร์
349506078358นางสาวนลธิชา ลอยชื่น
449506078085นายฐานธนา สุวิทยะศิริ
549506078580นายสุพัฒน์ นวลเนตร
650506070031นายกฤษดา สุคนธ์
750506070080นางสาวธัญรัศม์ ไชยอริยบูรณ์
850506070148นางสาวฐิตาภรณ์ จงจิรวัฒน์
950506070163นายธิติพงศ์ วัฒนาบวรพงษ์
1050506070262นางสาวเพียงเดือน มิตะกา
1150506070288นางสาวยุวนุช กุลหนองแดง
1250506070437นายสุศิระ สถาพรพัธน์
1350506070478นางสาวอารยา แซ่ตั้ง
1450506070023นางสาวกมลชนก ปิยะพัฒน์
1550506070049นายกิตติคุณ มากเทศ
1650506070056นางสาวขนิษฐา คงโต
1750506070072นางสาวจันทร์พร วรรณเผือก
1850506070098นางสาวจินตนา เนตสาคร
1950506070122นางสาวชลธิชา เวียงคำ
2050506070130นางสาวญาณิกา เกณฑ์สระคู
2150506070189นายบัณฑิต เกษมสำราญ
2250506070452นายอนุรักษ์ ทับทิมเขียว
2350506070213นางสาวปานฤทัย แสนหาญ
2450506070254นางสาวพิชามญชุ์ เพชรเจ้ย
2550506070296นางสาวรวิกา ทิพย์สุวรรณ
2650506070338นางสาววรางคณา ปิยะพันธุ์
2750506070361นายวิสิฐศักดิ์ ช่วยประสม
2850506070387นายสมชาติ ตันติวชิรา
2950506070403นางสาวสุทธิดา ใต้บวรพิทักษ์
3050506070429นางสาวจีรภัทร์ ธนะอริยวงศ์
3150506070346นางสาววิชาภรณ์ สุขประเสริฐ
3250506070379นางสาววินันท์นุช กิติพิชยพัฒน์
3350506070114นางสาวชมจันทร์ กิติสิงหพัฒน์
3450506070221นางสาวพรวิภา นามสว่าง
3550506070312นายวชิระ วงค์ก่อ
3650506070460นางสาวอภิญญา ปรีพูล
3750506070445นางสาวแสงเดือน เยี่ยมจันทึก
3850506070320นางสาววณิชยา อวนศรี
3950506070304นายราชดำริ ประเสริฐรุ่ง
4050506070205นายปนวัช ทองโกมล
4150506070171นางสาวธีรดา งามชาญชัยกุล
4250506070155นายณัฐพล ธะนะพันธุ์
4350506070395นางสาวสุชาดา เกิดประสงค์
4450506070494นายบุญนิยม เย็นรักษา
4550506070064นางสาวจรวยพร เจริญผล