รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535020800863นางสาวศิริวรรณ พลชัย
2545020800342นางสาวรวีวรรณ สมอคร
3535020801002นายกฤชวัชร์ ไทรทอง
4545020800334นายภูวดล จ้อยนุแสง
5545020800474นางสาวชลาทิพย์ เจริญพร
6545020800631นายชวน์ภล น่วมบุญลือ
7545020800185นางสาวลักษยา ธัญญะวัน
8525020800773นายวศิน สะแอ
9535020800269นางสาวจุฑารัตน์ นิลในหิน
10545020800243นายชนิตพล วิริยะบุศย์
11545020800276นายทองแท้ ภู่สาระ
12535020800442นายกิจไพบูลย์ ชิณวงศ์
13535020800319นายขัตติยะ พุ่มประพันธ์
14535020800921นายสุชาติ ศรีบุญลา
15535020800822นายพิริยพงศ์ พรหมหมื่นไวย
16535020800368นางสาวณัฐนิชา ชาวนา
17535020800541นายบุญชนะ นิลภารักษ์
18535020800103นายเจษฎา แซ่จิว
19545020800557นายนพรัตน์ นันท์ธนทรัพย์
20545020800144นายสรสิน สุวรรณสาลี
21545020800532นายวันทกานต์ เกิดโชติ
22545020800508นางสาวนุดาริณ สอาดขาว
23545020800417นางสาวสุณีย์ กาศรี
24545020800516นายประสพโชค เรืองเดช
25545020800359นางสาวรุจิภา แดงโสภณ
26545020800227นางสาวจิราภา วัฒนปริญญา
27545020800573นายเชษฐา จันทึก
28545020800433นางสาวณัฐา ฐานินทร
29545020800284นายธนกฤต วรรณวนิช
30545020800094นางสาวเปรมจิตต์ ศิลมัทถ
31545020800466นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนศรี
32545020800169นางสาวสุนิสา หะดีเยาะ
33545020800128นางสาวศรสวรรค์ ไพรินทราภา
34545020800110นายธนัชพงศ์ ฉัตรวิเชียรวุฒิ
35545020800300นางสาวบุซรอ บาซอ
36545020800193นายกานนท์ แจ้งสว่าง