รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1565020900231นางสาวเยาวภัทร จันทรกนก
2565020900322นางสาวกรธิดา แสนอุบล
3565020900116นางสาวนลินรัตน์ ถาวรเจริญ
4565020900165นายบุรินทร์ สิทธิการ
5565020900256นางสาววัชรากร เพ็ชรคล้าย
6565020900470นางสาวแพรวพรรณ ขันเมือง
7565020900595นายสุวิทย์ อ้นวิมล
8565020900405นายณัฐพงษ์ สมพร
9565020900371นางสาวชลดา กลิ่นบุญฟุ้ง
10565020900520นางสาววิภาวี ตันประเสริฐ
11565020900637นางสาวปานชนิตา ปาปะพา
12565020900678นางสาวอัญชลีพร โกจารศรี