รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1545021600220นายเกรียงไกร พละสนธิ
2545021600246นางสาววรรณาพร แก้วมรกฎ
3545021600253นางสาวสุดารัตน์ แก้วโมกข์
4545021600485นายสุรศักดิ์ ผกามาศ
5545021600071นางสาวบุศวรรณ แย้มเจริญ
6545021600105นายปิยภัทร ฤกษ์อาษา
7545021600428นายภัทรวรรธน์ ไกรปิยเศรษฐ์
8545021600030นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งวิชานิวัฒน์
9545021600287นายกิตติชัย เล็กสุวรรณ์
10545021600477นายศุภณัฐ ยอดศรี
11535021600346นายวิศรุต เจริญชีพ
12545021600063นางสาวนีรเนตร พึ่งรัตนา
13545021600527นางสาวณัฐชานันท์ รุ่งพิทักษ์มานะ
14545021600295นายเขตอุดม ขาวมีศรี
15545021600329นางสาวจุฑามาศ ทับทิมทรัพย์กวี
16545021600378นางสาวเบญจวรรณ แสงอร่ามทิพย์
17545021600402นางสาวปริยากร เผือกพันธุ์
18545021600469นางสาวศริญญา มังสุข
19545021600188นายศุภณัฐ วัฒนวรรณกิจ
20545021600097นางสาวปวริศา ติระบาล
21545021600196นางสาวสิรินุช แก้วบับภา
22545021600014นางสาวจริยา ทองฤทธิ์
23545021600311นางสาวจินต์จุฑา แสงกระจ่าง
24545021600410นางสาวพีรพรรณ สุขปาน
25545021600279นางสาวกนกวรรณ กะการดี
26545021600576นางสาวมยุรี คำเกิด
27545021600444นางสาวลลิตา ไพบูลย์
28545021600436นางสาวยุพิณ จามชาติ
29545021600360นายนัฐพงศ์ สุนทร
30545021600568นางสาวภิญญดาพัชญ์ โฆษิตธนากุลวัฒน์
31545021600543นายประเสริฐ ศุภกาญจน์
32545021600352นางสาวนลินี นภาโชติ