รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021600466นางสาวธนัฐดา ทิมไธสง
2575021600433นางสาวพัชรพร ชื่นอร่าม
3575021600375นางสาวชัญญาภา หน่อแสง
4575021600490นางสาวสุภาทิพย์ อังคณากร
5575021600367นางสาวกาญจนา พึ่งธรรม
6575021600342นายกานต์ ปัญจสิริ
7575021600300นางสาวบุษกร กฤตบุณยฤทธิ์
8575021600250นายจิรวัฒน์ ปัญญาไว
9575021600151นางสาวมนฑิตา บำเรอจิต
10575021600227นางสาวบารมีเกศ เหมทานนท์
11575021600326นางสาวสุภาวินี เฟื่องฟูพงศ์
12575021600524นางสาวสโรชา คงรัตนประเสริฐ
13575021600383นางสาวณัฐพร บุญยัง
14575021600128นางสาวปวิชญา มูลีพัล
15575021600508นางสาวแสนหนึ่ง บินรัมย์
16575021600086นางสาวอารีนา เสนพันธ์
17575021600516นายอดิรุจ นราทร
18575021600482นายสันติราชย์ โชติสิทธิเกียรติ
19575021600235นางสาวสรัญชนา ชินวงศ์วัฒนา
20575021600169นางสาวมนัญชยา สมชัย
21575021600136นายพีระยุทธ สีดาน้อย
22575021600268นายฉัตรนาวี โพธิ์ทอง
23575021600359นางสาวนิลปัทม์ อ้นวงษา
24575021600292นางสาวพรสวรรค์ ช่วยมี
25575021600201นายเอกมัย ปรีชา
26575021600078นางสาวศุภิสรา สาระกูล
27575021600110นางสาวธัญญาภรณ์ พรหมสังคหะ
28575021600177นางสาวสิรินทร์ เพ็ชรคง
29575021600185นายอนุพัทธ์ แก้วแกมคง
30555021600591นายวสันต์ คงชนะ
31575021600276นางสาวขนิษฐา ชูรัตน์
32575021600037นางสาวนิชานันท์ สมบูรณ์รัตน์