รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150603160057นายขจรพฏ ชำนาญ
250603160164นางสาวนันทกานต์ สันติจิรางกูร
350603160073นางสาวจุฑาพร โพธิ์น้อยงาม
450603160115นายธพงศ์ ปากยะวงศ์
550603160131นายนรินทร์ สุดใจ
650603160180นางสาวปิยธิดา ภักดีศรี
750603160248นางสาวเรวดี งามสุวรรณ์
850603160263นางสาววนิชยา กองลาแซ
950603160271นายวัฒนา แบนใจวาง
1050603160297นายเวไนกร ปาลีรัตน์
1150603160370นายสวิชญา ศรแสดง
1250603160420นายอาทิตย์ งามปลั่ง
1350603160149นายนรินทร์ อัมรินทร์
1450603160214นายมนตรี ฉิมสกุล
1550603160321นายศุภวัฒน์ ขยันการนาวี
1650603160396นางสาวกุลชญา ทวีทรัพย์
1750603160388นายอนุพงษ์ เพ็ชรศรีงาม
1850603160305นางสาวศิริพร ประกอบการ
1950603160206นายภานุพงศ์ เหล่าวิศัลย์
2050603160065นายคิมหันต์ แก้วเพ็ชร
2150603160024นายกอบชัย จันทร์วิเชียร
2250603160313นายศุภกร พิบูลพาณิชย์การ
2350603160016นางสาวกรกมล คชสิน