รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
150503160314นางสาวศรศรี วงมาเกษ
2535031600187นางสาวบุษยมาศ จิระประพันธ์
3535031601144นายธนากร หวังสมนึก
4515031600056นายสันติสุข บุณยกะลิน
5535031600591นายวรายุ พรานขุน
6545031600632นายวรินทร์ วงศ์ดาว
7545031600327นางสาวกาญจนาวรรณ รอดอุนา
8535031600310นายจิรเมธ อ้นโต
9535031601201นางสาวนฤนาฏ ชัยศร
10535031600518นางสาวเบญจมาศ จันทร์ลอย
11535031600393นายชินวัฒน์ ทองเกต
12535031600260นายกีรติ โม้ใบ
13535031600138นางสาวนงพร กลิ่นดำรงค์
14525031600915นางสาวณัฐกานต์ ศรีนิธิเจษฎาธิคุณ
15515031600429นางสาวขวัญนภา เสือแสง
16515031600825นายอนิรุทธ์ เฉลิมสงฆ์
17525031600022นายนพวิช หลวงจันทร์
18525031600055นางสาวรวงข้าว โพธิเกษม
19525031600147นายพยัพพงศ์ ศรีชัย
20525031600642นายธีรยุทธ ปิ่นคล้าย
21525031600923นายอัครเดช อัครบวร
22535031600278นายวีระกิตติ์ ศุภเกรียงไกรกิติ
23535031601037นายศุภฤกษ์ ปะมะโต
24535031600740นางสาวน้ำอ้อย ดีพนัส
25525031600204นางสาวจุฑาลักษณ์ ขนุนทอง
26535031600864นายภควัต ฉิมอยู่
27535031601235นางสาวกรรณิกา พรมน้อย
28535031600708นางสาวโสรยา จันทร์อดิศรชัย
29535031600385นายชาญวิทย์ ถนอมสัตย์
30535031600526นางสาวนิษฐา มุ่งกลาง
31535031601128นางสาวอรวรรณ บุญฤทธิ์
32535031600096นายนิพพิชฌน์ นันทสุวรรณโชติ