รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555031600664นางสาวสุจิตรา ดีล้วน
2545031600293นายก่อเกียรติ แก้วปลั่ง
3545031600392นายณัฐวุฒิ บัวสาย
4545031600798นายภัทธาวิทย์ รื่นเริง
5545031601366นางสาวพีรยา บุญชู
6555031600714นางสาวพนิดา ด้วงใหญ่
7545031601176นายบูรพนธ์ งามขำ
8555031600128นางสาวทิพวรรณ สาริยะ
9555031600144นายธนวัฒน์ ฟักสะอาด
10555031600524นางสาวปัทมา สุนา
11555031600615นายรณกร บุญพรมอ่อน
12555031600649นางสาววรรชุนีย์ เกิดฤทธิ์
13545031600335นายการันต์ ไชยลุม
14565031600267นายภัทรฤกษ์ แก้วทิพยเนตร์
15565031600028นายกฤษฎา สมานัตตานนท์
16565031600135นายณัฐวุฒิ คำเทศ
17565031600226นายปิยะพจน์ พิมลแสงสุริยา
18565031600242นายพลทัต ช้อยเพ็ง
19525031600246นายพฤฒินันท์ กุศลส่ง
20555031600698นายอารุณ แนบสนิท