รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะบริหารธุรกิจ
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1586051800231นางสาวอารียา คชสำโรง
2586051800082นางสาวนฤมล ปลัดเปี่ยม
3586051800017นางสาวขนิษฐา อินทรเงิน
4586051800066นางสาวชิดชนก เปรมปรี
5586051800215นางสาวสุกัญญา จันสีทา
6586051800280นางสาวปรียากมล อินทร์ยอด
7586051800272นางสาวปทิตตา ทองอัฐ
8575051800119นางสาวบุษกร จิรพุทธิพงศ์
9586051800140นายพงษ์สิทธิ์ เดชรัตน์
10565051800193นางสาวนิภาพรรณ บุตรวิเชียร
11586051800330นางสาวสุปราณี เทพคูบอน
12586051800363นางสาวชนรดี เฉลิมลาภ
13586051800199นางสาวศุภกานต์ สุขวัฒน์
14575051800341นางสาววิชญา เหมือนท่าไม้
15575051800184นางสาวรัชนีกร สุขเจริญยศ
16565051800425นางสาวอนุธิดา คงไคร้
17565051800334นางสาวมิรันตี ปั้นเอี่ยม
18565051800243นายปิยพร คงตระกูล
19565051800276นายพุฒิพงศ์ จันทร์สม
20565051800052นายชยพล วรรณดี
21565051800359นายเรืองไพร ลิ่มสุวรรณศิริ
22565051800078นายชาคริต รุ่นเจริญ
23565051800029นายคุณากร แซ่อึ้ง
24565051800219นายปริญญวรรธน์ จรุงวิศาลกุล
25575051800044นางสาวจิติมา มาชื่น
26565051800342นางสาวมุกดา พลายจันทร์
27575051800325นางสาวกชกร คำกลั่น
28575051800192นางสาววาราดา ชัยชนาภรณ์
29575051800143นางสาวผกามาศ ศรีเพชร
30575051800051นางสาวชญานันท์ นาคทอง
31565051800169นายธนกร ท้าวบุปผา
32565051800102นายณัฐพงค์ วงศ์ศรี
33565051800433นายอนุพันธ์ ปุริตธรรม
34565051800417นายอนุชิต ฉันทะวิริยะกิจ
35565051800482นางสาวจุฬาลักษณ์ คงประยูร
36565051800292นางสาวภัทรธีญา พรหมชนะ
37565051800128นายทยานชล กลั่นเทศ
38565051800250นายพงศกร นามศักดิ์
39565051800391นายสาธร บ่อชล