รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1526060800129นางสาววิภา อ่ำกลัด
2526060800160นางสาวธิดารัตน์ ธรฤทธิ์
3526060800210นายปรเมศฐ์ จิปริก
4526060800236นางสาววริสรา นาโบ๊ะ
5526060800053นางสาวอริศรา กอนจันดา
6526060800103นางสาวสาวิณี บุญจันทร์
7516060800146นางสาวสุวรรณี สิงห์ด่านจาก
8526060800012นางสาวสุภาภรณ์ เสียงดัง
9526060800079นางสาวนิศารัตน์ หนูเกลี้ยง
10526060800186นางสาววารุจิตต์ ขุนหลัด
11526060800111นายโชคชัย เมืองสนธิ์
12526060800020นางสาวฮาซีย๊ะ หวังเบ็ญหมูด
13526060800228นางสาวพรทิวา ยืนยงคีรีมาศ
14526060800269นางสาวสิริวิมล เชอะมือ
15526060800194นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง
16526060800178นางสาววรรณิสา รัฐจักร์
17526060800046นางสาวจิราพร เกตุค้างพลู
18526060800087นางสาวนูรฮายาตี บือโต
19526060800095นางสาวทัศนีย์ ธรรมชาติสถิต