รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515060800056นางสาวณัฐรินทร์ ใจกิจสุวรรณ
2515060800510นางสาวสุวิมล นามสง่า
3515060800650นางสาวดารุณี เสมสมบูรณ์
4515060800114นางสาวลิต้า ยาโด
5515060800197นางสาวแพร โชคจรัสกิจ
6515060800171นางสาวนันทภรณ์ ครองญาติ
7515060800478นางสาววนิชยา ศิริสายสมบูรณ์
8515060800502นางสาวสุพัตรา อุตะมะ
9515060800031นายบุญชรัส จิตร์ศรีโรจน์
10515060800569นายปาลีรัฐ ศรีพัฒนานนท์
11515060800213นางสาวนิตยา ใจรื่น
12515060800544นางสาวอันธิกา จันทร์กล่ำ
13515060800536นางสาวพันธกานต์ ลีสง่า
14515060800015นางสาวเมทิกา ชุมวณิชย์
15515060800106นางสาวเบญจพร ประทุมวงศ์
16515060800080นางสาวนิตยา พรหมศิริ
17515060800486นางสาวสิริวรรณ นนท์ศิริ
18515060800254นางสาวพลอยรวี ชื่นบุบผา
19515060800023นางสาวเพ็ญนภา ซามาตย์
20515060800122นางสาวปาจรีย์ จีนสมุทร
21536060800045นางสาวธนิตา ชุพรัตน์
22536060800060นางสาวบุบผา พรประเสริฐ
23536060800086นางสาวปรารถนา นาลักษณ์
24536060800177นางสาวอรอุมา นนทา
25536060800185นางสาวอารีย์ภรณ์ ศรีนคร
26515060800049นางสาวจิราพร บุญคมรัตน์
27515060800130นางสาวอริศรา ศรีสด
28515060800064นางสาวนฤมล วงศ์ภักดี
29515060800643นางสาวสุปราณี สมอบ้าน
30536060800094นางสาวพัชรภรณ์ ถวาย
31536060800136นางสาวศิรินันท์ ยงศรีปัญญะฤทธิ์
32536060800011นางสาวกนกวรรณ ศรีชมภู
33536060800144นางสาวสาวิตรี นพรัตน์