รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1536060800169นางสาวอมรรัตน์ สุทธิพงศ์
2515060800577นางสาวอภิชญา เหมาะประสิทธิ์
3525060800105นางสาวชนิดา วิลัยบูลย์
4515060800072นางสาวพรนิภา ซิงรัมย์
5525060800261นายเทพไท เอกภัทรกุลชัย
6525060800295นางสาวนริศา ผาวันดี
7525060800733นางสาวสุปราณี คำษาวงศ์
8525060800535นางสาวแคทลียา ล้อวิไล
9525060800691นางสาวฮุสนา สาราศาสน์
10525060800634นางสาวรัชฎานันท์ กวีกิจปฏิญญา
11525060800808นายสรทัช สิทธิโพธิวรคุณ
12525060800311นางสาวกมลพร ชันแสง
13525060800782นางสาวนุชชาวดี ปิ่นนิล
14525060800659นางสาวปาวดี ปุยแก้ว
15525060800626นางสาวอนุสรา โมกศิริ
16525060800592นายรัฐภัทร์ กิติพัฒน์วิกุล
17525060800154นางสาวธนภร องค์อภิรัฐ
18525060800303นางสาวรัชภรณ์ เดชวิไลเรือง
19525060800790นางสาวภัสราภรณ์ ชาวนา
20525060800824นางสาวปิยธิดา ฉัตรบูรณรักษ์
21525060800113นางสาววรรษมน จิรายุกำจร
22525060800238นางสาวณัฐธินี พีรกิตติกุล
23525060800253นางสาวอลิษา เกิดสินธุ์
24525060800212นางสาวปิยะทิพย์ สนตุ่น
25525060800766นางสาวณัฐนันท์ ์สังข์น้อย
26525060800063นางสาวสุพัตรา นิยมสัตย์
27525060800683นางสาวศิริภรณ์ วิไลพันธ์
28525060800840นางสาวลัดดาวัลย์ สว่างโสดา
29546060800093นางสาวเบญจมาศ ปาลานุสรณ์
30546060800150นางสาวสารภี พลเยี่ยมแสน
31546060800176นางสาวสุภาวดี หัตถประดิษฐ์
32525060800600นางสาวอภิชยา สงเคราะห์
33525060800642นางสาวสิริรัตน์ กุดนอก
34546060800028นางสาวน้ำเพชร พงษ์เขียว
35546060800010นายนัทที นุชโสภา
36546060800135นางสาวศรีสุดา อินทองคำ
37546060800127นางสาววัชรียา คงสังข์
38546060800184นางสาวอจิมาน โดยสมาน
39546060800119นางสาวลัดดาวัลย์ สุขธระ
40546060800168นางสาวสุนิษา บุญราศรี
41546060800085นางสาวเนตรสกาว พลายชนะ
42546060800051นางสาวชนกนันท์ ขันเพ็ชร
43546060800044นางสาวสุรานี โยยรัมย์
44525060800774นางสาวสปันงา จำปาป่า