รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1525060800139นางสาวจิดาภา จักรพันธ์
2525060800220นางสาวแพรวทิวา นิยมรัตน์
3535060800013นายณิศศา เกตุระหงษ์
4535060800021นายธงชัย สักมาศ
5535060800534นางสาวศิริพร ส่านสม
6535060800567นางสาวอริสา เข็มทอง
7535060800096นางสาวกันตา งีสันเทียะ
8535060800252นายชนะชัย บุตรอุบล
9535060800294นางสาวพรริญา ทรัพย์ถนอม
10535060800757นางสาวสโรชา บุญยังมี
11535060800724นางสาวอรวรรณ์ พันพฤกษ์
12535060800161นางสาวขวัญชนก กีรติมาพงศ์
13535060800518นายวิทวัส จดแตง
14535060800088นางสาวกฤตภัค มงคลธนาลัย
15535060800617นางสาวโสภิต วงค์กระโซ่
16535060800609นางสาวสุธีธิดา สุ่มดี
17535060800633นางสาวอาภาภรณ์ จันดาดี
18535060800302นางสาวญาณิศรา อุณหทวีทรัพย์
19535060800237นางสาวกรรณิการ์ ไพรินทร์
20535060800120นางสาวปภาพรรณ เพชรทัต
21535060800179นางสาวขวัญสิริน ตรีรยาภิวัฒน์
22535060800260นายชิณวุฒิ ประเสริฐ
23535060800732นางสาวอัจรินทร์ ชื่นกำเหนิด
24535060800526นางสาววีรวัลย์ สายชลเชี่ยว
25535060800591นางสาววรางคณา ลิ้มเกิดโชคทวี