รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535060800153นายภัทธากรณ์ จ้อยจินดา
2535060800195นางสาวนิรมล ธีรภรณ์เลิศ
3535060800674นางสาววรรณวิศา เอี่ยมศรี
4545060800186นางสาวชุติมา ชิดไธสง
5545060800228นางสาวพนิดา ถิ่นวงษ์เย็น
6545060800699นายอนุชิต ฟักเครืองาม
7535060800278นางสาวฐิติพร พงศ์เลิศฤทธิ์
8535060800146นางสาวพัทธ์ธีร์รา คูศรีวงษ์
9545060800657นางสาวสุรนุช พลายคุม
10545060800012นางสาวกัญจนรัตน์ ศรีคันธมาส
11545060800038นายเกริกฤทธิ์ ยอดมณี
12545060800046นางสาวเกวาลิน อุยพัตย์
13545060800053นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์ศรี
14545060800137นายพงศกร ฮั่นวิวัฒน์
15545060800541นางสาวมณฑิรา ใจปลื้ม
16545060800368นางสาวเมธาวี ค้ำชู
17545060800301นายธนพัฒน์ ศรคุณ
18545060800251นางสาวเพ็ญพร เมล์พ่วง
19545060800566นางสาวกชพร น้อยโนนทอง
20545060800293นางสาวเกตุม์ทิพย์บุญ เขียนเขว้า
21545060800343นางสาวพักตร์จิรา แช่มสา
22545060800376นางสาววิรัญดา โพธิ์คำนึง
23545060800129นางสาวปรารถนา แดงประเสริฐ
24545060800624นางสาวสุภาพร อามิตร
25545060800517นางสาวพิสุตา กลึงวิรัชต์
26545060800814นางสาวจิราพร ชิวปรีชา
27545060800798นางสาวรุ่งฤดี ใจดี
28545060800772นางสาวปาจรีย์ กาฬกาญจน์
29545060800806นางสาวฐิติวรดา ชมภูพาน
30545060800350นายพุฒิกร อวิรุทธไพบูลย์
31545060800731นางสาววาลิน อำพันธ์
32545060800533นายภูสิทธิ โกกิฬะ
33545060800202นางสาวธาดารัตน์ วรรณมาศ
34545060800848นายเสกสิทธิ์ หนูอินทร์
35545060800855นางสาวอริสรา ดวงจิตต์
36545060800236นางสาวชุติญา พูนจิระเดชมา
37545060800095นางสาวณัฐกานต์ พิบูลแถว
38545060800673นางสาวเพียงกาญจน์ ศรีวรรณา
39545060800863นางสาวฟาติน พิทยไพศาล
40545060800152นางสาวพัชรี แซ่หลอ
41545060800830นายสุวัฒน์ชัย สุบิน