รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555060800185นางสาวปวีณา อ่อนสุรทุม
2565060800846นางสาวกนกกร สุมทุมพฤกษ์
3565060800853นางสาวดามาพิน หวังอาษา
4565060800861นางสาวเพียรใจ แสมรัมย์
5565060800879นางสาวกาญจนา กลัดเจริญ
6565060800895นางสาวกุลสตรี รักภักดี
7565060800911นางสาวจุฬานุช บุญรอด
8565060800937นายธิติทัศน์ ฑีฆายุ
9565060800945นางสาวจิญญานิษฐ์ เตชาเลิศนุรักษ์
10565060800978นายเฉลิมศักดิ์ ตรีปัญญา
11565060800986นางสาวณพลอยดาว บุญเสริม
12565060800994นางสาวณัฐกานต์ เผือกทอง
13565060801000นางสาวนพรัตน์ ชำนาญพั่ว
14565060801026นายธีรภัทร์ พาระสนธิ
15565060801034นางสาวรุ่งธนาพร ศรีสุวรรณ
16565060801042นางสาวมณีรัตน์ เพิกแสง
17565060801059นายจักรกฤษณ์ เพชรโรจน์
18565060801067นางสาวทวินันท์ สิงห์คำ
19565060801075นายสิปปกร บุญเจริญศิลป์ชัย
20565060801109นางสาววัลย์ลดา นามุลทา
21565060801125นางสาวจิดาภา พานทวีป
22565060801133นางสาวเทพรัตน์ ธรรมรัตน์
23565060801141นางสาวนภัสวรรณ์ สิทธิ์วิรตาเดช
24565060801182นายปารินทร์ นิลพงษ์
25565060801190นางสาวปิยะภรณ์ ยิ่งยวด
26565060801216นางสาววนิดา ธาราโพธิ์
27565060801232นางสาวอุ่นเรือน ภู่สวัสดิ์
28565060801240นางสาวรัตนา ขอบโคกกรวด
29565060801315นายกิตติพงษ์ สมใจ
30565060801356นางสาวสุธิดา โสดาลุ
31565060801372นางสาวบุษริน สู่ธนะวิโรจน์
32565060801380นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเลื่อน
33565060801398นางสาวนิสารักษ์ ทองบ่อ
34565060801422นางสาวสุทธิดา เทียนแก้ว
35565060801323นางสาวมุกรินทร์ ฉิมมา
36565060801406นายพุทธวัฒน์ คุณภัทรสกุล
37555060800235นางสาวแก้วมณี วงศ์สวัสดิ์
38565060800028นายเกรียงไกร เลิศไกร
39565060800069นางสาวปนัดดา โบขุนทด
40565060800085นางสาวเยาวภา บุญมานันต์
41565060800093นางสาวลีลาวดี คงสวัสดิ์วาจา
42565060800119นางสาวกันยากร หาญกล้า
43565060800150นางสาวจีรฉัตร เกษจำรูณ
44565060800226นางสาวเดือนนภา ขุนสูงเนิน
45565060800242นายนพรัตน์ ทองทา
46565060800267นางสาวนันทกานต์ สอนมีทอง
47565060800283นางสาวชลดา บุญรอด
48565060800515นางสาววัชราภรณ์ แดงแพร
49565060800549นางสาวศิรดา หงษ์ยนต์
50565060800564นางสาวรสริน ตำนานธารา
51565060800580นางสาวสุภิญญา วันทอง
52565060800606นางสาวนิภาภรณ์ พันนุมา
53565060800630นางสาวแพรพลอย มะนะเสน
54565060800648นางสาวรัมภาภัค กิ่งทอง
55565060800697นางสาวสายชล จอมชัย
56565060800705นางสาวสาวิตรี บุญฤทธิ์
57565060800713นางสาวสุนันทา ทองติ่ง
58565060800721นางสาวอภิรญา มูลนานเที่ยง
59565060800747นางสาวอัญพิกา สุขกันยา
60565060800762นางสาวทัชชานันท์ ผุดผ่อง
61565060800812นายปพนพัชร์ เลิศรัตติพงศ์