รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1515021400392นายพัทธมน ทองคำ
2515021400178นางสาวสุกัญญา โตศรีพลับ
3515021400301นางสาวจีรนันท์ สง่างาม
4515021400343นางสาวตรีประดับ แจ้งไพร
5515021400244นางสาวปฏิมา เหลืองลัญจกร
6515021400103นางสาวจุฑามาศ ศิริรัตน์
7515021400327นางสาวสุรีรัตน์ เยื่อใย
8515021400335นายอนันต์ ป้องศรี
9515021400087นายจิรวัฒน์ บุญมี
10515021400269นางสาวพรพรรณ วงศ์ทวีสุข
11515021400202นายพิชัย ม่วงมณี
12515021400285นางสาวสุธาทิพย์ การสวย
13515021400129นางสาวเบญจวรรณ ยมจินดา
14515021400251นางสาวศศิธร เรืองเวหา
15515021400350นายอริญชย์ สวัสดี
16515021400368นายสุเทพ คชภูธร
17515021400046นางสาวสิริพร อัศวลักษณ์อำไพ
18515021400145นางสาวอภิญญา นาควิสุทธิ์
19515021400020นางสาวกมลภัค หงษ์ปภา
20515021400228นายยุทธพล เสือเดช
21515021400384นางสาวเฉลิมสินี กมุททรง
22515021400012นางสาวมณีสร วรรณสินธ์
23515021400079นางสาวบัญชรี น้อยดี
24515021400053นางสาวจิราภรณ์ ราชถนอมเกียรติ์