รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1535021400044นายรัฐกฤษฏิ์ อภิวัฒน์ดำรงค์
2535021400069นางสาวเจนจิรา ศรีราจันทร์
3535021400333นายทรงพล ศรีอนันต์
4535021400341นางสาวธีรวรรณ ชัญพลา
5535021400366นางสาวนันฑนา อ่อนแก้ว
6535021400051นางสาวจิรัชยา สกุลเก่งศึกษา
7535021400416นางสาวชิตชนันท์ เถาน้อย
8535021400556นางสาวประภาวัลย์ ทรัพย์กรกิจ
9535021400598นางสาววนิดา ชูฝา
10535021400523นางสาวนวลอนงค์ หล่อเจริญธรรม
11535021400531นางสาวนิติยา ผกาแดง
12535021400606นางสาวสุดา โคมลอย
13535021400622นางสาวอรฉัตร์ เฮงมี
14535021400614นายจีรวุฒิ ประภาวุฒิพงศ์
15535021400481นางสาวแสงพินิจ สิงห์แป้น
16535021400176นางสาวราตรี ผูกพันธ์
17535021400564นางสาวปัทมาภรณ์ นิกรพล
18535021400580นางสาวพิมพ์ศร นิมิตรเกาะ
19535021400085นางสาวนารินทร์ จันเจริญ
20535021400226นางสาวศศิวิมล วันสนธิ์
21535021400572นางสาวพรพิมล พัชรพงศ์พิสิษฐ์
22535021400408นางสาวชนนี วันนา
23535021400093นางสาวนิสาชล คงรอด