รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1555021400505นางสาวปณิตตา ตีกา
2555021400208นายอลงกต สุขเจริญ
3565021400629นางสาวมาริสา ชิณวงษ์
4565021400470นางสาวธันยาภัทร์ ศรีนิธิธนเลิศ
5565021400439นางสาวชุติญา บุญเขตร์
6565021400165นางสาวนัสรียา มะหะหมัด
7565021400264นางสาวสุภัทรา ศิริโวหาร
8565021400330นางสาวนัฐวรางค์ ศรีพุ่มบาง
9565021400520นางสาววัชราวรรณ ศิริล้วน
10565021400082นางสาวณัฐชา ศิริสมหมาย
11565021400538นางสาวสุภาภรณ์ แสนทวีสุข
12565021400462นางสาวดารารัตน์ สุวรรณดี
13565021400637นางสาววาสนา สิงห์แก้ว
14565021400579นางสาวธันยวีร์ ฉายยางโทน
15565021400231นางสาววิลาวัลย์ ปัญญาวรกิจสกุล
16565021400504นางสาวรสสุคนธ์ สอนประสิทธิ์
17565021400033นางสาวกิตติยา ยมสมิต
18565021400546นางสาวศิลามณี จำนงค์ศิลป์
19565021400280นางสาวอติพร เพ็ญสุข
20565021400181นางสาวพิชชานันท์ จิตเกษมสุขสันต์
21565021400314นางสาวกมลพร โพธิ์ทอง
22565021400710นางสาวบุศรา สระสาลี
23565021400603นางสาวนันท์นภัส ทองดอนแพรว
24565021400207นางสาวภาสุรี ทัดจำปา
25565021400645นางสาวสายรุ้ง เกือบรัมย์
26565021400454นางสาวณัฐชา สุขปุ๊ด
27565021400413นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
28565021400157นางสาวนัฐกานต์ แก้วด้วง
29565021400702นางสาวอัญชริกา จันทร์อ่อน
30565021400553นางสาวสุภากรณ์ ชัยภาพ
31565021400512นางสาววริศรา บุญมา
32565021400595นางสาวตรีรัตน์ อั้งดา
33565021400405นางสาวจิตติมา อยู่เจริญ
34565021400298นางสาวอภิษฎา พรมโพธิ์
35565021400199นางสาวพิมพ์นิภา สายคำวงศ์
36565021400652นายสุกฤษฏ์ ทองเริ่ม
37565021400108นายทรานนท์ สุขสอาด
38565021400694นางสาวไอลดา วรรณกิจสังคม