รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูล

คณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1575021400610นางสาวอติพร เฮงบุญยพันธ์
2575021400586นายวิทยา ศาสนอนันต์
3575021400537นางสาวณัฏฐา มูลธร
4575021400560นายภาณุพันธ์ ชลนาคเกษม
5575021400552นางสาวพัทธนันท์ ปลอดโปร่ง
6575021400420นางสาวธัญสิริ สุวรรณอาภรณ์
7575021400453นางสาวอารียา นภาวารี
8575021400404นางสาวฐนัดดา ระดิ่งหิน
9575021400222นางสาวมนันยา ลำเซ็น
10575021400115นายทศพร สุวรรณประเสริฐ
11575021400248นางสาววรรษิดา บุญมี
12575021400487นายปรัชญา รสทะสา
13575021400446นางสาวระพีพร แซ่ตั้ง
14575021400156นางสาวนิจนันท์ เมฆา
15575021400198นางสาวภัทธิรา บุญเกิด
16575021400503นายปรีชา สิงห์คาล
17575021400263นายวีรชัย ทองกลม
18575021400289นางสาวศิริรัตน์ เจนดง
19575021400412นางสาวบริมาส เขื่อนขันธ์เจริญ
20575021400388นางสาวณิชมน กิติเวชโภคาวัฒน์
21575021400172นางสาวปิยพร คงสีลัง
22575021400214นางสาวมณีรัตน์ เหล่าประสิทธิโชค
23575021400024นางสาวรุจยา สุดชาวงค์
24575021400529นางสาวชลลดา พันผึ้ง
25575021400305นางสาวสรัญญา ศรีมติมานนท์
26575021400180นางสาวปิยพันธ์ มารทอง
27575021400149นางสาวนฤมล บูรณานนท์
28575021400131นางสาวนฤมล กุบแก้ว